เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

บทบาทหน้าที่

อีเมลพิมพ์PDF

บทบาทหน้าที่ของแต่ละกอง/สำนักงาน

สำนักปลัดเทศบาล

มีหน้าที่ดำเนินการให้เป็๋นไปตามระเบียบ แบบแผน และนโยบายของผู้บริหาร งานเลขานุการสภาเทศบาล และมีหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการ งานทะเบียนราษฎร งานการเจ้าหน้าที่ งานควบคุม เทศพาณิชย์ งานพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง งานป้องกันและบรรเทา-สาธารณภัย มีรายละเอียดดังนี้

ฝ่ายอำนวยการ                                                                                   

งานการเจ้าหน้าที่  มีหน้าที่เกี่ยวกับ  การบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง การบรรจุ แต่งตั้ง โอนย้าย เลื่อนระดับ การสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก  การคัดเลือก การจัดทำทะเบียนประวัติ  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง  ปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคล ประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี ขออนุมัติปรับปรุงตำแหน่งและอัตรากำลัง  พัฒนาบุคลากร พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง การให้บำเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ สวัสดิการพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง การลาพักผ่อนประจำปี และการลาอื่นๆ และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

- งานควบคุมเทศพาณิชย์ มีหน้าที่เกี่ยวกับ  งานจัดตั้งเทศพาณิชย์ งานตรวจสอบรายงาน ควบคุมและดูแลกิจการเทศพาณิชย์ งานประสานเกี่ยวกับกิจการเทศพาณิชย์กับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง งานวิเคราะห์ปรับปรุงเทศพาณิชย์ งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

- งานพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว  มีหน้าที่เกี่ยวกับ งานส่งเสริมและเผยแพร่การท่องเที่ยวภายในประเทศของเทศบาล งานควบคุมกิจการการบริการท่องเที่ยวภายในประเทศของเทศบาลและหน่วยงานอื่น งานต้อนรับ แนะนำ อำนวยความสะดวกและบริการนำเที่ยวรวมทั้งดำเนินธุรกิจการท่องเที่ยวงานประชาสัมพันธ์  ให้คำแนะนำเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวภายในจังหวัดและเทศบาล งานศึกษาวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว ธุรกิจและบริการท่องเที่ยว ตลอดจนปัจจัยพื้่นฐานทางการท่องเที่ยว เพื่อพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวใหม่และที่มีอยู่แล้ว งานกำหนดมาตรฐานกฎเกณฑ์การท่องเที่ยว รวมทั้งตรวจสอบประเมินผลและให้่คำปรึกษาในการพัฒนาการการท่องเที่ยวให้เป็นไปตามแผน งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

ฝ่ายปกครอง 

- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
   การรับผิดชอบด้านการรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการป้องกันและระงับอัคคีภัย วิเคราะห์พิจารณา ทำความเห็น สรุปรายงานเสนอแนะ รวมทั้งดำเนิินการด้านกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยธรรมชาติและสาธารณภัยอื่น เช่น อุทกภัย วาตภัย ตรวจสอบ ควบคุมดูแลในการจัดเตรียมและอำนวยความสะดวกในการป้องกันบรรเทา และระงับสาธารณภัยต่างๆ จัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝึกซ้อมและดำเนินการตามแผนเกี่ยวกับวิทยุสื่อสาร ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

- งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมมั่นคง มีหน้าที่เกี่ยวกับ
รับผิดชอบในการควบคุมดูแลการจัดระเบียบหาบเร่ แผงลอย กิจการค้าที่น่ารังเกลียดและอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ การจอดรถบริเวณทางเท้า การออกใบเสร็จค่าปรับต่างๆ รวมถึงการนำส่งเงินรายได้ และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

- งานธุรการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ                                                                                                             รับผิดชอบดูแลงานสารบรรณของเทศบาล จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ การติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ การประชุมสภาเทศบาลเกี่ยวกับสาธารณกุศลของเทศบาลและหน่วยงานต่างๆ ที่ขอความร่วมมือ ตรวจสอบ แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของราชการ ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลา และผู้ทำคุณประโยชน์ จัดเตรียมเกี่ยวกับการเลือกตั้ง จัดทำคำสั่งและประกาศของเทศบาล รับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

- งานเลขานุการผู้บริหาร มีหน้าที่เกี่ยวกับ                                                                                             รับผิดชอบดูแลจัดทำทะเบียนประวัติและบัตรประจำตัวคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล  จัดทำหนังสือรับรองของคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล จัดทำคำสั่งการเดินทางไปราชการของคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล ทั้งภายในและภายนอกประเทศ ประสานงานในเรื่องที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในส่วนที่รับผิดชอบการประชุมหารือคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

- งานกิจการสภาเทศบาล มีหน้าที่เกี่ยวกับ                                                                                             รับผิดชอบดูแลงานสารบรรณของสภาเทศบาล งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลา และผู้ทำคุณประโยชน์แก่สมาชิกสภาเทศบาลและคณะผู้บริหารงานเลขานุการ และงานประชุมสภาเทศบาล และคณะผู้บริหาร งานดูแลรักษาจัดเตรียมและการให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ การติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ ทราบงานทะเบียนประวัติสมาชิกสภาเทศบาล และคณะผู้บริหาร รับผิดชอบการประชุมสภาเทศบาล งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายบริหารงานทะเบียนและบัตร

- งานทะเบียนราษฎร มีหน้าที่เกี่ยวกับ                                                                                                    ด้านการขอเลขหมายประจำบ้าน รับแจ้งรื้อถอนบ้าน รับแจ้งย้ายปลายทางจากสำนักทะเบียนต้นทาง-ปลายทาง รับแจ้งเกิด-แจ้งเสียชีวิต รวมถึงแจ้งเกินกำหนด รับแจ้งย้ายที่อยู่ทั้งย้ายเข้าและย้ายออก ขอตรวจคัดและรับรองสำเนารายการทะเบียนราษฎร แจ้งเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

- งานบัตรประจำตัวประชาชน มีหน้าที่เกี่ยวกับ                                                                                  รับผิดชอบในการให้บริการการขอมีบัตรประจำตัวประชาชน รับแจ้งบัตรหมดอายุ บัตรหาย และงานอื่นที่         เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

๓. ฝ่ายพัฒนารายได้

ดำเนินการเกี่ยวกับดูแล รับผิดชอบ บริหารการจัดเก็บรายได้ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ที่ดี เพื่อองค์กรมีงบประมาณมาใช้ในการบริหาร และพัฒนาด้านต่าง ๆ ได้อย่างต่อเนื่อง และพัฒนาระบบการจัดเก็บภาษีให้มีความถูกต้อง และเป็นธรรมด้วยระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย
- งานผลประโยชน์
- งานพัฒนารายได้
- งานเร่งรัดรายได้


๔. ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

ดำเนินการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน บริการข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยการนำระบบเทคโนโลยีมาพัฒนาระบบการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ให้มีความสะดวก รวดเร็ว ครอบคลุมทุกพื้นที่ ประกอบด้วย
- งานแผนที่ภาษี
- งานทะเบียนทรัพย์สิน

สำนักช่าง

มีหน้าที่รับผิดชอบการให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานตลอดจนสาธารณูปโภคต่างๆ, การให้บริการด้านการขออนุญาตก่อสร้าง, การให้บริการด้านการควบคุมดูแลและงานตรวจสอบต่างๆ งานออกแบบ งานช่างศิลป์ไทยในงานวัฒนธรรม ประเพณีต่างๆ ออกแบบงานป้านประกาศ ฉากเวทีหน่วยงานซึ่งประกอบด้วย ๒ ฝ่าย และ ๑ งาน ดังนี้

๑. ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ประกอบด้วย งานวิศวกรรม, งานสถาปัตยกรรม, งานผังเมือง มีหน้าที่สำรวจ ข้อมูลงานโครงการและควบคุมการก่อสร้าง งานออกแบบคำนวณ ด้านวิศวกรรม งานตรวจสอบแบบแปลน การขออนุญาตปลูกสร้างอาคารทางด้านวิศวกรรม

๒. ฝ่ายการโยธา

ประกอบด้วย งานสาธารณูปโภค, งานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ, งานสวนสาธารณะ มีหน้าที่ ซ่อมบำรุงรักษาอาคาร ถนน สะพาน ทางเท้า ให้คำปรึกษาแนะนำหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานก่อสร้าง ให้คำปรึกษาแนะนำด้านสถานที่ ซ่อมบำรุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะ จัดสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ควบคุมดูแลและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

๓. งานธุรการ

มีหน้าที่เกี่ยวกับงานสารบรรณ งานดูแลรักษา จัดเตรียม และให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ การติดต่อ และอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ


สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
๑. วางแผน ควบคุม กำกับงาน นิเทศงาน ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข ซึ่งประกอบด้วย งานแผนงานสาธารณสุข งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม              งานรักษาความสะอาด งานศูนย์บริการสาธารณสุข และให้ดูแลรับผิดชอบงานในสายงานบังคับบัญชา ในกรณีที่ยังไม่มีหัวหน้างานมาปฏิบัติหน้าที่ ดูแลพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ                พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไปให้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามระเบียบฯ 
๒. ควบคุม กลั่นกรอง ตรวจสอบ ตรวจร่าง โต้ตอบหนังสือ รายงานประจำเดือนต่าง ๆ ของหน่วยงาน
๓. การตรวจสอบ ควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ให้เป็นไปอย่างประหยัดถูกต้องตามระเบียบฯ รวมทั้งควบคุม ดูแล วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และทรัพย์สินต่าง ๆ                  ของหน่วยงานที่รับผิดชอบให้อยู่ในสภาพใช้การได้ดีอย่างต่อเนื่อง
๔. ดำเนินการควบคุมกำกับดูแลงานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม งานรักษาความสะอาด ที่มีผลกระทบต่อประชาชน โดยประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่ให้การสนับสนุน                              ในด้านเผยแพร่ ฝึกอบรม ตามความจำเป็น วินิจฉัยสั่งการ
๕. จัดทำแผนพัฒนาเทศบาล แผนงบประมาณและตรวจสอบงบประมาณ การเงินและบัญชีของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๖. ควบคุม ตรวจสอบ ดูแล จัดเตรียม จัดหา เครื่องมือเครื่องใช้ วัสดุ อุปกรณ์ พัสดุ และครุภัณฑ์ตามสายงานในความรับผิดชอบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานอย่างทันเหตุการณ์
๗. เป็นเจ้าหน้าที่พัสดุของฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

ฝ่ายบริการสาธารณสุข
๑. วางแผน ควบคุม กำกับงาน ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริการสาธารณสุข ซึ่งประกอบด้วย งานส่งเสริมสุขภาพ งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ งานสัตวแพทย์                          งานเผยแพร่และฝึกอบรม
๒. ควบคุม กลั่นกรอง ตรวจสอบ ตรวจร่าง โต้ตอบหนังสือ รายงานประจำเดือนต่าง ๆ ของหน่วยงานที่รับผิดชอบ
๓. การตรวจสอบ ควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ให้เป็นไปอย่างประหยัด ถูกต้องตามระเบียบฯ รวมทั้งควบคุม ดูแล วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และทรัพย์สินต่าง ๆ                  ของหน่วยงานที่รับผิดชอบให้อยู่ในสภาพใช้การได้ดีอย่างต่อเนื่อง
๔. ดำเนินการเผยแพร่อบรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานในฝ่ายฯ และงานที่รับผิดชอบ ตลอดจนประสานงานกับหน่วยงานราชการที่สนับสนุนทางด้านวิชาการต่างๆ ของรัฐ                                   และหน่วยงานอื่น ๆ ตามความจำเป็น
๕. ควบคุม ดูแล แผนงบประมาณ และตรวจสอบงบประมาณ การเงินและบัญชีของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

งานแผนงานสาธารณสุข
๑. จัดทำแผนงานและงบประมาณ ให้สอดคล้องกับปัญหาสาธารณสุขท้องถิ่น โดยประสานงานด้านแผนงานกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอฯ จังหวัดฯ เสนอผู้บังคับบัญชา
๒. งานรวบรวมวิเคราะห์และให้บริการข้อมูลสถิติที่จำเป็นต้องนำมาใช้ในการวางแผน และการประเมินผลตามแผนทุกระดับ
๓. งานจัดเตรียมเอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณาวางแผนของกองสาธารณสุขฯ และองค์กรที่เกี่ยวข้อง
๔. วิเคราะห์และคาดคะเนรายรับ-รายจ่าย ของกองสาธารณสุขฯ ในอนาคต
๕. จัดทำและเรียบเรียงแผนพัฒนาการกำหนดเค้าโครงของแผนพัฒนาประจำปี และแผนพัฒนาสามปี ตลอดจนจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด
๖. เก็บข้อมูลและรวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนของกองสาธารณสุข
๗. ประสานแผนการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ
๘. รวบรวมจัดทำรายงานความคืบหน้าและการจัดวางระบบควบคุมภายในตามระเบียบ คตง. ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน
๙. รวบรวมการจัดทำการกำหนดตัวชี้วัด เพื่อขอกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษประจำปี
๑๐. รวบรวมการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการของกองสาธารณสุขฯ

งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม
๑. งานควบคุมด้านสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม
๒. งานสุขาภิบาลอาหารและโภชนาการ
๓. งานควบคุมการประกอบกิจการที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ หรือประกอบกิจการต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535
๔. งานป้องกันควบคุมแก้ไขเหตุรำคาญ และมลภาวะ
๕. งานสุขาภิบาลโรงงาน
๖. งานสุขาภิบาลตลาด
๗. งานอาชีวอนามัย
๘. งานสุสานและฌาปนสถาน
๙. งานคุ้มครองผู้บริโภค
๑๐. งานควบคุมการค้าประเภทต่าง ๆ ตามเทศบัญญัติ
๑๑. ปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศแผนที่ภูมิศาสตร์ (GIS) ในงานที่รับผิดชอบให้ถูกต้องครบถ้วน

งานรักษาความสะอาด
๑. งานรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยในเขตพื้นที่ของเทศบาลฯ ที่รับผิดชอบ
๒. งานกวาดล้างทำความสะอาดทางและพื้นที่สาธารณะ
๓. งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
๔. ควบคุม ดูแล บังคับบัญชา ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบให้เป็นไปตามระเบียบฯ และหากมีปัญหาข้อขัดข้องให้รายงานผู้บังคับบัญชา
๕. ปฏิบัติงานที่ได้กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 พระราชบัญญัติรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 ให้เป็นไปตามเทศบัญญัติฯ ตามนโยบายคณะผู้บริหาร
๖. งานหมักจุลินทรีย์ เพื่อบำบัดน้ำเสียโดยนำไปเทลงในคลองต่าง ๆ และแจกจ่ายประชาชนเพื่อใช้ในครัวเรือน

งานศูนย์บริการสาธารณสุข
๑. ปฏิบัติงานบริการ ช่วยเหลือ ตรวจรักษาโรคเบื้องต้นตามขอบเขตของวิชาชีพ หรือใบประกอบโรคศิลป์
๒. จัดซื้อ – หา ยา และเวชภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องมือแพทย์ เพื่อให้การบริการผู้ป่วยเป็นไปอย่างมีคุณภาพ และทันต่อเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งจัดทำระเบียน รายงาน และรวบรวมข้อมูลสถิติยาเวชภัณฑ์ และอุปกรณ์การแพทย์ตามระเบียบพัสดุฯ
๓. ควบคุม กำกับ นิเทศงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามระเบียบฯ
๔. จัดการ ควบคุม การจัดทำเวชสถิติ ระเบียนงาน วิเคราะห์ และรายงานการปฏิบัติงานการให้บริการผู้ป่วยรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือนตามความเหมาะสมเสนอผู้บังคับบัญชา
๕. จัดทำโครงการออกหน่วยให้บริการ ตรวจ-รักษาโรคเบื้องต้นเคลื่อนที่เพื่อให้บริการประชาชนในชุมชนในเขตเทศบาลตำบลบางปู
๖. บริหาร – จัดการระบบบริการเพื่อสุขภาพของศูนย์บริการสาธารณสุข ให้เป็นไปตามระเบียบและคล่องตัวอย่างมีประสิทธิภาพ
๗. ควบคุมเวชภัณฑ์ ดูแลคลังยาทั้งหมดของศูนย์บริการสาธารณสุข
๘. ควบคุม ดูแล การปฏิบัติงานการแพทย์ทางเลือกนวดแผนไทย จัดหาวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อให้บริการผู้ป่วยเป็นไปอย่างมีคุณภาพและจัดทำสถิติ รายงานผลการปฏิบัติงาน รายสัปดาห์ รายเดือนตามความเหมาะสม
๙. ควบคุม กำกับนิเทศงานการแพทย์ฉุกเฉิน ปฏิบัติงานให้การช่วยเหลือเบื้องต้น กรณีอุบัติเหตุและเจ็บป่วยทั่วไป นำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลและออกหน่วยปฐมพยาบาล โดยจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานรายสัปดาห์รายเดือน ตามความเหมาะสม
๑๐. ควบคุม ดูแล ความเรียบร้อยของอาคารอเนกประสงค์ จัดเตรียมความพร้อมเครื่องมือเครื่องใช้ ความสะอาดทั่วไป จัดเตรียมความพร้อมของห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์
๑๑. ควบคุม ดูแล จัดสวนปรับภูมิทัศน์โดยรอบศูนย์บริการสาธารณสุข จัดตกแต่งสวน ดูแล ความสะอาดสิ่งแวดล้อมให้สวยงาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน
๑๒. ปฏิบัติงานให้การบริการ รักษา ส่งเสริมป้องกันโรคในช่องปาก
๑๓. จัดทำโครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากแก่กลุ่มเด็กก่อนวัยเรียน เด็กนักเรียนประถมและมัธยมศึกษากลุ่มผู้นำชุมชนและประชาชนกลุ่มอื่น ๆ ตามความรุนแรงเร่งด่วนของปัญหาสุขภาพ
๑๔. บริหารจัดการ วัสดุและเครื่องมือทางทันตกรรม
๑๕. ควบคุมและฝึกสอนผู้ช่วยข้างเก้าอี้ทำฟัน
๑๖. รายงานปฏิบัติงาน การให้บริการทันตกรรมและการดำเนินงานส่งเสริมทันตสุขภาพเป็นรายวัน รายสัปดาห์และรายเดือนตามความเหมาะสม

งานธุรการ
๑. งานสารบรรณ
๒. งานการเงินและบัญชี จัดทำร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย การโอนงบประมาณ
๓. งานจัดซื้อ/จัดจ้าง และควบคุมทะเบียนพัสดุ ควบคุมการเบิกจ่ายพัสดุ ดูแลการซ่อมพัสดุ (ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง และครุภัณฑ์ต่าง ๆ)

งานส่งเสริมสุขภาพ
๑. งานด้านสุขศึกษา
๒. งานอนามัยโรงเรียน
๓. งานอนามัยแม่และเด็ก
๔. งานวางแผนครอบครัว
๕. งานสุขภาพผู้สูงอายุ
๖. งานสาธารณสุขมูลฐาน
๗. งานโภชนาการ
๘. งานสังคมสงเคราะห์ด้านสุขภาพ
๙. งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
๑๐. ช่วยงานรักษาพยาบาลที่ศูนย์บริการสาธารณสุข
๑๑. งานสุขภาพจิตในชุมชน

งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
๑. งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
๒. งานควบคุมแมลงและพาหะนำโรค
๓. งานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
๔. งานป้องกันการติดยาและสารเสพติด
๕. งานควบคุมโรคเอดส์
๖. ควบคุมเวชภัณฑ์ ดูแลคลังยาทั้งหมดของงานป้องกันและควบคุมโรค
๗. รายงานข้อมูลสถิติที่เกี่ยวข้องกับงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
๘. ช่วยงานรักษาพยาบาลที่ศูนย์บริการสาธารณสุข
๙. ช่วยงานการแพทย์ฉุกเฉิน

งานกองทุนหลักประกันสุขภาพ
๑. วางแผน ควบคุม กำกับงาน ติดตามประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนฯ
๒. การตรวจสอบ ควบคุม การใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนงาน/โครงการของกองทุนฯ
๓. จัดประชุมคณะกรรมการ/อนุกรรมการกองทุน ให้เป็นไปตามแนวทางของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
๔. จัดทำรายงานสถานะการเงินรายเดือน/รายไตรมาส และสรุปผลการดำเนินโครงการทุกโครงการผ่านทางเว็บไซต์

งานเผยแพร่และฝึกอบรม
๑. งานเผยแพร่กิจกรรมทางวิชาการด้านสาธารณสุข
๒. งานฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
๓. งานพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุข
๔. งานประเมินผล
๕. งานประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี

งานสัตวแพทย์
๑. งานควบคุมและรับผิดชอบโรคของสัตว์
๒. งานเฝ้าระวังและรับผิดชอบโรคในกลุ่มบุคคลซึ่งประกอบอาชีพที่เสี่ยงต่อการติดโรคสัตว์
๓. งานควบคุมการฆ่าสัตว์และโรงฆ่าสัตว์
๔. งานควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
๕. งานป้องกันโรคติดเชื้อ หรืออันตรายหรือเหตุรำคาญจากสัตว์
๖. รายงานข้อมูลสถิติและการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับงานด้านสัตวแพทย์

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล การจัดทำงบประมาณ การจัดทำนิติกรรมสัญญาและงานเผยแพร่วิชาการ และงานธุรการ มีรายละเอียดดังนี้

ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

- งานวิเคราะห์นโยบายและแผน มีหน้าที่เกี่ยวกับ รับผิดชอบในการสำรวจ รวบรวม วิเคราะห์ ข้อมูลสถิติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงปัญหาความต้องการของประชาชน รวบรวม วิเคราะห์ ข้อมูลสถิติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาทุกระดับทั้งระดับชาติ ระดับกลุ่มจังหวัด ระดับจังหวัด ระดับอำเภอและระดับท้องถิ่น การวิเคราะห์ความเหมาะสมและความสอดคล้องของโครงการพัฒนาเสนอบรรจุในแผนพัฒนากับยุทธศาสตร์การพัฒนา การจัดเตรียมเอกสาร การประสานงาน การจัดประชุมเพื่จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี แผนการดำเนินงานประจำปี และเพิ่มเติม การจัดทำคำสั่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2548 การจัดทำประกาศใช้แผนประจำปีและแผนเพิ่มเติม การพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาให้พนักงาน ลูกจ้าง และผู้เกี่ยวข้องทราบ การเผยแพร่แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปีและแผนดำเนินงานประจำปีให้ผู้ที่เกี่ยวข้องและประชาชนทราบโดยทั่วกัน และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

- งานวิจัยและประเมินผล มีหน้าที่ เกี่ยวกับการวิเคราะห์  วิจัยข้อมูลเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาภารกิจของเทศบาล การประสานงาน รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานการติดตามและประเมินผลโครงการเป็นรายประจำเดือน รายไตรมาส และรายปีตามแผนการดำเนินงานประจำปีการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการจัดทำตัวชี้วัดของโครงการ การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน การจัดทำรายงานสถิติข้อมูล และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

- งานจัดทำงบประมาณ มีหน้าที่ มีหน้าที่รับผิดชอบ ในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลด้านสถานการณ์คลัง เพื่อนำมาใช้ประกอบในการจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม การโอนหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปี งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

- งานธุรการ มีหน้าที่ รับผิดชอบด้านการดูแลเกี่ยวกับงานสารบรรณ จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ ติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ ประสานงานเกี่ยวกับการประชุมสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาล การสาธารณกุศลของเทศบาลและหน่วยงานต่างๆ ที่ขอความร่วมมือ ตรวจสอบ แสดงรายการเพี่ยวกับเอกสารสำคัญของราชการ รักษาความสะอาดและรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลา และผู้ทำคุณประโยชน์ จัดทำคำสั่งและประกาศของเทศบาล รับเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียน คุมวันลาพักผ่อนประจำปี การลาอื่นๆ สวัสดิการของกองหรือฝ่าย และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

- งานบริการและเผยแพร่วิชาการ มีหน้าที่ รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์จัดระบบข้อมูลที่เป็นประโยชน์การพัฒนา การบริหารและพัฒนาระบบการให้บริการข้อมูลข่าวสารทางวิชาการการรวบรวม เผยแพร่ข้อมูลของเทศบาลทางสื่อประชาสัมพันธ์

๖. ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(๑) งานเผยแพร่ข่าวสารของเทศบาล
(๒) งานเผยแพร่สนับสนุนผลงาน  นโยบายของเทศบาล จังหวัด  และรัฐบาล
(๓) งานเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของชาติและท้องถิ่น

(๔) งานศึกษาวิเคราะห์  วิจัย  วางแผนด้านประชาสัมพันธ์  โดยรวบรวมข้อคิดเห็นของประชาชน  หรือปัญหาขัดข้องต่าง  ๆ  ที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่เพื่อเสนอแนะฝ่ายบริหารพิจารณาวางเกณฑ์ปรับปรุงและแก้ไขระเบียบวิธีการปฏิบัติงานให้เหมาะสมและสัมพันธ์กับนโยบายของประเทศ
(๕) งานรวบรวมข้อมูลสถิติต่าง ๆ  เพื่อประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์
(๖) งานสารนิเทศ
(๗) งานรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
(๘) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

๗. งานธุรการ  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(๑) งานสารบรรณ
(๒) งานตรวจสอบแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ
(๓) งานจัดทำคำสั่งและประกาศ
(๔) งานการลาพักผ่อนประจำปีและการลาอื่น ๆ
(๕) งานสวัสดิการของกองหรือฝ่าย
(๖) งานจัดซื้อจัดจ้าง
(๗) งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินของกอง
(๘) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

กองการศึกษา

๑. ฝ่ายแผนงานและโครงการ
๑.๑ งานแผนและโครงการ มีหน้าที่รวบรวมโครงการจัดทำบัญชีโครงการกิจกรรมและแผนดำเนินการประจำปี รวมทั้งการประสานงานผู้เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์เทศบาล แผนพัฒนาการศึกษา 4 ปีและร่างเทศบัญญัติ
๑.๒ งานธุรการ จัดทำทะเบียนรับ – ส่งหนังสือและสารบรรณกลาง รวบรวมข้อมูล จัดเตรียมเอกสาร บันทึกรายงานการประชุม
๑.๓ งานงบประมาณ รวบรวมรายละเอียด จัดทำงบประมาณของกองการศึกษาและสถานศึกษา จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี งานสวัสดิการของพนักงานครู การจัดหาพัสดุ ซ่อมแซมและบำรุงรักษาจัดทำบัญชีทะเบียนพัสดุครุภัณฑ์ และรายงานพัสดุครุภัณฑ์ประจำปี
๑.๔ งานระบบและสารสนเทศ จัดทำข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (SIS) จัดทำข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (CCIS) รวบรวมข้อมูลข่าวสารที่ต้องการเผยแพร่หรือประชาสัมพันธ์อย่างเป็นระบบ

๒. ฝ่ายบริหารการศึกษา
๒.๑ งานการเจ้าหน้าที่ วางแผนบุคคลและทะเบียนประวัติ รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล พนักงานครูเทศบาล พนักงานจ้างของกองการศึกษา การประเมินผลการปฏิบัติงาน มีการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา งานดำเนินการทางวินัย งานวางแผนอัตรากำลัง จัดทำทะเบียนประวัติของบุคลากรทางการศึกษา งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
๒.๒ งานโรงเรียน มีหน้าที่จัดการศึกษาในระดับก่อนวัยเรียน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) และระดับปฐมวัย ได้แก่
(๑) โรงเรียนสิริเบญญาลัย
(๒) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

๓. ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
๓.๑ งานส่งเสริมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม และศาสนา มีหน้าที่สำคัญเพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และความเป็นเอกลักษณ์ของชาติ ตลอดจนสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของไทย
๓.๒ งานกีฬา นันทนาการ กิจกรรมเด็กและเยาวชน มีหน้าที่การส่งเสริมการออกกำลังกาย ส่งเสริมทั้งภายในเทศบาลและระหว่างหน่วยงาน ส่งเสริมการฝึกซ้อมกีฬา และการแข่งขัน ส่งเสริมกิจกรรมต่าง ๆ ให้เด็ก เยาวชน ประชาชน และพนักงานเทศบาล ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬานันทนาการฯ ได้เปิดให้บริการห้องฟิตเนส (FITNESS ROOM) และลานกีฬาต่าง ๆ ในชุมชน เช่น ลานแอโรบิก โยคะ ลีลาศ ตามความสนใจ

กองสวัสดิการสังคม

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ ส่งเสริมสวัสดิการสังคม การพัฒนาชุมชน การให้คำปรึกษาแนะนำหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

๑. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

มีหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการของกองหรือฝ่าย และงานดังต่อไปนี้
-  งานธุรการ
-  งานสารบรรณ
-  งานพัฒนาบุคลากร
-  งานแผนงานและวิชาการ
-  งานตรวจสอบแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของราชการ
-  งานรักษาความสะอาดและความปลอดภัยของสถานที่ราชการ
-  งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนและการให้บำเหน็จความชอบกรณีพิเศษแก่พนักงานและลูกจ้าง
-  งานการลาพักผ่อนประจำปีและการลาอื่นๆ
-  งานเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี  เช่น การเบิกจ่าย การวางฎีกา การตรวจสอบหลักฐานใบสำคัญคู่จ่ายเงินทุกประเภท ทั้งในและนอกงบประมาณรวมถึงการลงบัญชีทำรายงานการบัญชี
-  งานการบริหารและควบคุมงบประมาณ
-  งานการพัสดุ เช่น งานเกี่ยวกับการขออนุมัติ จัดหา จัดจ้าง เบิกจ่าย ซ่อมแซมและบำรุงรักษาพัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน ตลอดจนจัดทำบัญชีทะเบียนพัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน
-  งานดูแลรักษารถยนต์และรถจักรยานยนต์

๒. ฝ่ายสังคมสงเคราะห์

มีหน้าที่เกี่ยวกับ
-  งานสงเคราะห์ผู้สูงอายุ คนพิการและทุพพลภาพ และผู้ด้อยโอกาส
-  งานสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
-  งานสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ
-  งานประสานและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสังคมสงเคราะห์
-  งานจัดทำโครงการช่วยเหลือในด้านต่างๆ ให้แก่ผู้สูงอายุ
-  งานส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มเพื่อกิจการผู้สูงอายุ
-  งานฌาปนกิจสงเคราะห์ชุมชน


๓. ฝ่ายพัฒนาชุมชน 

มีหน้าที่เกี่ยวกับ
-  งานสำรวจข้อมูลชุมชนและจัดตั้งคณะกรรมการชุมชน
-  งานจัดเวทีประชาคม
-  งานศูนย์เรียนรู้ชุมชน
-  งานตรวจเยี่ยม  ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของชุมชน
-  งานแผนงาน/โครงการ สนับสนุนการปฏิบัติงานของชุมชน

๔. ฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม

มีหน้าที่เกี่ยวกับ
-  งานประสานและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้านสวัสดิการสังคม
-  งานส่งเสริมครอบครัวและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตในครอบครัว
-  งานส่งเสริมสวัสดิการเด็กและเยาวชน
-  งานสนับสนุนกิจการสตรี เด็กและเยาวชน
-  งานส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มเพื่อกิจการสตรี เด็กและเยาวชน
-  งานส่งเสริมอาชีพและผลิตภัณฑ์ชุมชน
-  งานส่งเสริมกีฬาและนันทนาการของชุมชน