เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

- ประกาศจากจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง การจัดงานเฉลิมพระเกีรยติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา

อีเมลพิมพ์PDF
(0 โหวต)

alt

ประกาศจากจังหวัดสมุทรปราการ

เรื่อง การจัดงานเฉลิมพระเกีรยติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมชินีนาถ

พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา

จังหวัดสมุทรปราการ ได้รับแจ้งจากสำนักนายกรัฐมนตรี ว่า สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ รัฐบาลเห็นสมควรดำเนินการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเพื่อถวายพระราชกุศล

แสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในการนี้คณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ได้กำหนดชื่อการจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ

กำหนดขอบเขตการจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ และเชิญชวนจัดพิธีการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ดังนี้

๑. กำหนดชื่อการจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ ว่า "การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕"

๒. กำหนดขอบเขตการจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕

๓. เชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ดำเนินการจัดพิธีการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ตลอดเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ ตามความเหมาะสม ดังนี้

๓.๑ จัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมเครื่องราชสักการะ ตามอาคารสถานที่

๓.๒ จัดตกแต่งสถานที่ประดับพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประดับธงชาติไทยคู่กับธงอักษรพระนามมาภิไธย (ส.ก.)

พร้อมประดับผ้าระบายสีฟ้าร่วมกับระบายสีขาว ตามอาคารสถานที่

๓.๓ จัดทำคำถวายพระพรชัยมงคลพร้อมนำเสนอภาพพระราชกรณียกิจเพื่อเผยแพร่ทางเว็บไซต์และะสื่อออนไลน์ของหน่วยงาน

๓.๔ จัดการลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ สถานที่หรือทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน