เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

- ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

อีเมลพิมพ์PDF
(53 โหวต)

               alt

 ตามที่รัฐบาลมีนโยบายให้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ที่เกิดระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559

และมีสัญชาติไทย และอยู่ในครัวเรือนยากจนและครอบครัวที่เสี่ยงต่อความยากจน รายละ 400 บาท ต่อคน ต่อเดือน เป็น 12 เดือน นั้น

                อาศัยระเบียบกรมกิจการเด็กและเยาวชนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินอุดหนุน เพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด พ.ศ. 2558 เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพรายได้

ดำเนินการรับลงทะเบียนผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดุเด็กแรกและตรวจสอบคุณสมบัติแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด จำนวน 9 ราย

รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ โดยจะปิดประกาศเป็นระยะเวลา 15 วัน หากไม่มีผู้คัดค้าน ให้ถือว่าผู้มีรายชื่อตามบัยชีแนบท้ายประกาศนี้ เป็นผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

หากมีผู้คัดค้านขอให้แจ้งที่กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

              ทั้งนี้ผู้ขอรับสิทธิ์จะได้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดหลังนำสูติบัตรของเด็กมายื่นเพื่อแสดงว่าเด็กเกิดระหว่าง วันที่ 1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559

**********รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้