เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

- ประกาศ เรื่อง รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล จำนวน 2 อัตรา

อีเมลพิมพ์PDF
(0 โหวต)

ประกาศ เรื่อง รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล จำนวน 2 อัตรา

ด้วยเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ มีความประสงค์รับโอน (ย้าย)

พนักงานเทศบาล สายงานผู้บริหารเพื่อมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่างตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

ประจำปีงบประมาณ 2564-2566 ดังนี้

สายงานผู้ปฏิบัติ

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ (ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน)  จำนวน 2 อัตรา

หากผู้ใดประสงค์ที่จะโอน(ย้าย) มาดำรงตำแหน่งดังกล่าวข้างต้น ให้ยื่นคำร้องขอโอน (ย้าย) พร้อมสำเนาบัตรประวัติพนักงาน ,

หนังสือยินยอมของผู้บังคับบัญชา, หนังสือรับรองความประพฤติ และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องมายังสำนักเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

เพื่อประกอบพิจารณารับโอน(ย้าย) ต่อไป