เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

- ประชาสัมพันธ์ รับสมัครนักศึกษา กศน. (ใหม่) ประจำภาคเรียนที่ 1 / 2562

อีเมลพิมพ์PDF
(1 โหวต)

           ประกาศ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอพระประแดง

                   เรื่อง รับสมัครนักศึกษา กศน. (ใหม่) ประจำภาคเรียนที่ 1 / 2562

ด้วยศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอพระประแดง ประสงค์จะรับสมัครนักศึกษาใหม่

หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ประจำภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2562

เพื่อให้ประชาชนได้รับโอกาสทางการศึกษา ในรูปแบบการศึกษานอกระบบระดับการศึกษา ขั้นพื้นฐานที่มี

คุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

   ดังนั้น ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอพระประแดง จึงประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่

ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย ดังรายละเอียดต่อไปนี้


1.เอกสารที่ใช้ประกอบการสมัคร

1.1 ใบสมัครที่กรอกข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ 1 ฉบับ

1.2 บัตรประจำตัวประชาชน (ตัวจริง)

1.3 สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ

1.4 รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน (หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่น จำนวน 3 รูป)

1.5 สำเนาวุฒิการศึกษาเดิม 3 ฉบับ

(กรณีประสงค์จะเทียบโอนผลการเรียนให้แนบสำเนาใบลาออกมาด้วย จำนวน 3 ฉบับ)

ตัวอย่างเช่น เรียนระดับ ม.2 แล้วประสงค์จะเทียบโอน ให้นำสำเนาวุฒิ ป.6 จำนวน 3 ฉบับ

และสำเนาใบลาออก ม.2 ที่มีเกรด/ผลการเรียน จำนวน 3 ฉบับ


2.วันเวลา และสถานที่ ในการรับสมัคร

ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2562 (เว้นวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. กศน.อำเภอพระประแดงและกศน.ตำบลที่อยู่ในพื้นที่อำเภอพระประแดงทุกแห่ง