เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

หน่วยงานอื่นที่สำคัญ

อีเมลพิมพ์PDF

      สถานธนานุบาลเทศบาลตำบลสำโรงใต้ ๐-๒๗๒๐-๙๑๒๘ 
      สถานีตำรวจภูธรตำบลสำโรงใต้ ๐-๒๓๙๔-๕๘๙๖-๗ 
      สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการ ๐-๒๓๘๔-๗๕๓๐ 
      โรงพยาบาลพระประแดง ๐-๒๓๘๕-๙๙๗๖ 
      โรงพยาบาลเมืองสมุทรปู่เจ้าฯ ๐-๒๗๕๔-๒๕๑๐-๑๔ 
      โรงพยาบาลชัยปราการ ๐-๒๓๖๓-๙๒๒๒

โรงเรียน 
      โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการ ๐-๒๓๘๓-๐๑๖๖ 
      โรงเรียนวัดสำโรงเหนือ ๐-๒๓๙๔-๐๗๗๓ 
      โรงเรียนวัดบางหัวเสือ ๐-๒๓๘๕-๙๔๐๖ 
      โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก ๐-๒๓๘๕-๙๑๙๑ 
      โรงเรียนวัดท้องคุ้ง ๐-๒๓๘๕-๙๒๐๓ 
      โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ ๐-๒๓๙๘-๗๘๐๙ 
      โรงเรียนวัดสวนส้ม ๐-๒๓๘๓-๐๓๘๖ 
      โรงเรียนวัดมหาวงษ์ ๐-๒๓๙๔-๒๒๒๘ 
      โรงเรียนวัดบางฝ้าย ๐-๒๓๘๓-๐๑๙๙ 
      โรงเรียนวัดแหลม ๐-๒๓๘๕-๙๑๑๓ 
      โรงเรียนวัดปุณหังสนาวาส ๐-๒๓๙๔-๖๙๓๑ 
      ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปุณหังสนาวาส ๐-๒๑๘๓-๔๕๘๒ 
      โรงเรียนฉัตรทิพย์เทพวิทยา ๐-๒๓๘๕-๙๑๐๖ 
      โรงเรียนปัญจนะวิทย์ ๐-๒๓๘๔-๐๖๘๓ 
      โรงเรียนณัฏฐเวศน์ ๐-๒๓๘๕-๙๑๐๖ 
      โรงเรียนอนุบาลเจริญวัย ๐-๒๓๙๔-๔๕๙๕ 
      โรงเรียนอนุบาลมารดา ๐-๒๓๘๕-๙๔๗๗ 
      โรงเรียนอนุบาลบุษยมาศ ๐-๒๗๕๗-๔๕๕๘-๙

วัด 
      วัดสวนส้ม ๐-๒๓๘๓-๐๓๙๒ 
      วัดสำโรงเหนือ ๐-๒๓๘๔-๑๖๖๑ 
      วัดบางหัวเสือ ๐-๒๓๘๕-๙๓๙๙ 
      วัดบางหญ้าแพรก ๐-๒๓๘๕-๙๔๘๔ 
      วัดท้องคุ้ง ๐-๒๓๘๕-๙๑๙๙ 
      วัดโยธินประดิษฐ์ ๐-๒๗๔๘-๕๕๖๐ 
      วัดกลางสวน ๐-๒๓๘๕-๙๑๔๕ 
      วัดมหาวงษ์ ๐-๒๓๙๔-๐๔๑๔ 
      วัดแหลม ๐-๒๓๘๕-๙๑๒๔ 
      วัดปุณหังสนาวาส ๐-๒๓๙๔-๐๗๓๗ 

สถานีอนามัย 
      สถานีอนามัยตำบลสำโรง ๐-๒๓๖๑-๒๓๕๒ 
      สถานีอนามัยตำบลสำโรงใต้ ๐-๒๑๘๓-๒๘๗๐ 
      สถานีอนามัยตำบลสำโรงกลาง ๐-๒๓๙๔-๐๗๙๒ 
      สถานีอนามัยตำบลบางหัวเสือ ๐-๒๓๘๖-๘๐๑๔ 
      สถานีอนามัยตำบลบางหญ้าแพรก ๐-๒๓๘๕-๙๒๙๒