เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

ทำเนียบประธานคณะกรรมการชุมชน

อีเมลพิมพ์PDF
(0 โหวต)

                     

   

ที่ชื่อชุมชนหมู่ที่   ตำบลชื่อประธานชุมชนที่อยู่ปัจจุบัน  เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
1ร่วมศรัทธาพัฒนา1,8สำโรงน.ส. โสภา  เอื้อมานะชัยมงคล 51 ม.808-0912-8412
2บุญถนอมพัฒนา2,8สำโรงนาง อุบลรัตน์  คชสำโรง139 ม.508-0305-5532
3บางวัวพัฒนา3สำโรงนาย สมพงษ์  เติดสงค์180/1 ม.308-9534-5776
4มหาวงษ์พัฒนา4สำโรงนาง พัชรีวรรณ  หลีน้อย21 ม.408-1838-5050
5ร่วมรังสรรค์6,7สำโรงนาย วัฒนชัย   เปรุนาวิน8/5 ม.602-361-2482 / 089-018-4715
6เปรมฤทัย9สำโรงนาง วาสนา   ชายเพ็ชร54/1 ม.9086-539-1683
7กุศลส่งสามัคคี10สำโรงนาย ปัญจะ   จริงเสถียร102/2 ม.1008-1582-6230
8หมู่ 1 รวมใจพัฒนาสำโรงกลางนาย พฤกษา  กล่อมบรรจง233 ม.102-754-2072 / 085-246-3064
9หมู่ 2 พัฒนา2สำโรงกลางนาง สุวรรณา  เกิดก๋ง12 ม.2081-910-8462
10เกิดเอี่ยมพัฒนา3สำโรงกลางนาย จำลอง   นาคทอง81 ม.3089-678-8781
11วัดสำโรงเหนือ หมู่ 4 4สำโรงกลางนาย สมหมาย  เอี่ยมสำอางค์63 ม.402-754-2232 / 081-700-5413
12หมู่ 5 สามัคคี5สำโรงกลางนาง มาลี   สร้อยคำ2 ม.5080-059-9911
13คลองสำโรง หมู่ 6 สำโรงกลางนาง มาลี   ฮวบแช่ม8 ม.600-6039-6445
14ชาวมหาวงษ์7สำโรงกลางนาย เยื้อน  จิ๋วนอก14/14 ม.702-739-7702 / 096-142-8580
15คลองสำโรง8สำโรงกลางนาย ณรงค์  ขาวมีศรี56/4 ม.8080-222-1188
16ร่วมด้วยช่วยพัฒนา9สำโรงกลางนาง สุนันทา  พลอยเจริญ14 ม.902-755-9118 / 081-374-7157
17วัดสำโรงเหนือ หมู่ 1010สำโรงกลางนาย สังคม  ศรวิจิตร35/1 ม.10081-347-4357
18ศรีสกุลก้าวหน้า1สำโรงใต้นาย นิพพนธ์  เดชวรสุทธิ99/8 ม.1081-841-8953
19ผูกมิตรก้าวหน้า2สำโรงใต้นาย ไชยา  นิ่มนวล56/8 ม.208-1655-5613
20เอราวัณ3สำโรงใต้นาง รมดี   เนียมลมูล19 ม.3086-777-7886
21รวมสุข4สำโรงใต้นาย สุทธิพงษ์  สัตยวณิช33 ม.4085-245-3347
22คลองขุดพัฒนา5สำโรงใต้นาย ภักดี   วงกะวัน4/2 ม.5081-427-5701
23หมู่ 6 สำโรงใต้พัฒนาสำโรงใต้นาย ปรีชา   ปานลักษณ์9/30 ม.6086-753-9252
24พิทักษ์ธรรม หมู่ 7 7สำโรงใต้นาย เสน่ห์   กุลเจริญ4 ม.7086-564-6275
25ศรีสวนส้มพัฒนา8สำโรงใต้นาง ศรีเครือ  แสนเทศ42 ม.802-383-0388 / 085-900-5732
26ร่มประดู่8สำโรงใต้นาย จิรวัชร   กุลเจริญ106/1 ม.8094-430-1465
27พิทักษ์ธรรม หมู่ 99สำโรงใต้นาย อภินันท์  แสนจินดา52/13 ม.9081-170-0122
28ร่วมสามัคคี 72 ปี มหาราช10สำโรงใต้นาย สิทธิชัย  ฤทธิเดช192/4 ม.10085-906-2566
29สะพานเขียว1,5บางหัวเสือนาย จตุวัฒน์  อินทราสวัสดิ์27/5 ม.5096-738-8451
30สยามพัฒนา2บางหัวเสือนาง ประทุม  จันทรศิริ24/4 ม.2081-622-6042
31บ้านสวนน้ำ3บางหัวเสือนาย นคร  เรืองอรุณ11 ม.3089-925-5798
32จตุพร4บางหัวเสือนาง วนิดา  กุลเจริญ30/3 ม.402-383-0238 / 089-679-6788
33หมู่ 6 หมู่ 7 รวมใจ6,7บางหัวเสือนาย ชุมพล  สุขเจริญ41 ม.702-385-9424 / 085-135-9458
34วัดบางหัวเสือ8บางหัวเสือน.ส. อรัญญา  เพ็ญสุข62/1 ม.8081-143-4095
35ก้าวพัฒนา9บางหัวเสือนาย สุรพงษ์  ทองวงษ์7/1 ม.902-756-6279 / 085-117-8915
36เก้า เก้า เก้า พัฒนา10บางหัวเสือนาย ประสิทธิ์  มีพึ่ง35/1 ม.10089-020-4651
37บางฝ้าย 11 11บางหัวเสือนาย พนม  ก้อนทรัพย์17/1 ม.11

084-155-3037

3812 อาสาพัฒนาบางฝ้าย12บางหัวเสือนาง สุวรรณา  อ่อนสมจิตต์7/2 ม.12063-782-3707
3912 บ.บ.น. พัฒนา12บางหัวเสือนาย ไพสิฐ  สิงหนสาย24/202 ม.12081-498-8873 / 089-744-7238
404 ส. พัฒนา13บางหัวเสือนาง ณัฐทยา  สลัดทุกข์27/8 ม.13097-063-6674
41ไทยสมุทรร่วมพัฒนา14บางหัวเสือนาย ณัฐพล  กระจ่างกุล38/89 ม.14082-492-0925
42บุญแจ่มสร้างสรรค์15บางหัวเสือนาย จิรเดช  ธนวิศิษฎ์ภิญโญ10/4 ม.15086-973-3707
43ท้องคุ้งพัฒนา1,2บางหญ้าแพรกนาย วินัย  โหมดวัฒนะ70 ม.202-754-4811 / 081-659-9133
44ชาวท้องคุ้งสามัคคี3บางหญ้าแพรกนาง จงดี  เพ็งจันทร์3/4 ม.3081-855-8955
45วัดแหลม4บางหญ้าแพรกน.ส. พิมพา  เจ็งใจบุญ33/2 ม.402-385-9771 / 089-990-5394
46ด่วนพัฒนา5บางหญ้าแพรกนาย เมี้ยน  เกตุกิ่ง5/26 ม.5089-895-1534
47มอญเดิงฮะโมก6บางหญ้าแพรกนาย สมพิศ  มงคลพันธ์22 ม.6089-504-0579
48ปู่เจ้า7บางหญ้าแพรกน.ส. ทัศนีย์  ศรศิริ53/1 ม.7086-819-5690
49ถนอมสุข8บางหญ้าแพรกนาย พัชรินทร์  แสงสว่าง34/13 ม.8086-662-8205
50รวมใจธรรม9บางหญ้าแพรกนาย ไพโรจน์  บุญเพ็ง36/2 ม.9085-169-1538
51อิสระพัฒนา หมู่ 1010บางหญ้าแพรกนาย เดช   ชุมทอง35/19 ม.10085-083-4600
52หมู่ 11 พร้อมใจก้าวหน้า11บางหญ้าแพรกน.ส. วันทนา  ไตรรัตน์49/61 ม.1102-755-8487 / 084-332-8081
5311-12 พร้อมใจสร้างสรรค์11,12บางหญ้าแพรกน.ส. บังอร  ไวยวิรา13 ม.1202-755-8133 / 089-649-3985
54คลองท้ายเมือง13บางหญ้าแพรกนาง บุญชู  นุชประมูล15/12 ม.1302-754-5403 / 087-505-3140
55เทพพัฒนา14,15บางหญ้าแพรกนาง จงจิต   ยิ้มน้อย2/47 ม.1502-385-9054
56วัดบางหญ้าแพรก16บางหญ้าแพรกนาย สมจิตต์   นิลรัตน์20/10 ม.16085-841-6545
57ร่วมพัฒนา17บางหญ้าแพรกนาย น้ำทิพย์   สยาม19/168 ม.17086-103-0196
58ศิษย์ธรรมคุณ หมู่ 1818บางหญ้าแพรกนาย สมปอง   ปานอินทร์2 ม.18089-502-5276
59อยู่เจริญ 1919บางหญ้าแพรกนาง แก้วใจ   ศรีมา14/10 ม.19085-156-3871
60ประชารวมใจ20บางหญ้าแพรกนาย สุวัฒน์  ฉิมเจริญ31/3 ม.20081-804-2900
61หมู่ที่ 21 วัดบางหญ้าแพรก21บางหญ้าแพรกนาย สุชิน   รอดทับทิม3/1 ม.2102-754-5184 / 089-769-2951
62หมู่ 22 วัดบางหญ้าแพรก22บางหญ้าแพรกนาย สมศักดิ์   เทศเรือง5/1 ม.2202-754-5345 / 081-351-7958