เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

-ชี้แจงขอให้ยืนยันกรรมสิทธิ์ที่ดิน โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง ลักษณะการใช้ประโยชน์ อายุโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒

อีเมลพิมพ์PDF
(0 โหวต)

ประกาศเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

เรื่อง ขอให้ยืนยันกรรมสิทธิ์ที่ดิน โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง ลักษณะการใช้ประโยชน์

อายุโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒

.......................................................................

เนื่องจากพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒

มาตรา ๓ ได้ยกเลิกพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. ๒๔๗๕ พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่

พ.ศ. ๒๕๐๘ ฯลฯ โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓ ประกอบมาตรา ๕ มอบอำนาจให้ท้องถิ่นดำเนินการสำรวจข้อมูลที่ดิน,

สิ่งปลูกสร้าง,ห้องชุด เพื่อจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อประเมิน

และจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในเขตเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

ฐานข้อมูลให้ครบทุกแปลงของกรมที่ดิน โดยให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนที่ภาษีฯ

เป็นผู้ดำเนินการด้วยตนเอง นั้น

ตามพระราชบัญญัติ/ระเบียบ

๑.พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ อาศัยอำนาจตามมาตรา ๓๐

เมื่อพนักงานสำรวจได้ดำเนินการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในองค์กรปกครองท้องถิ่น

ให้จัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยต้องแสดงประเภท จำนวน

ขนาดของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง การใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

อายุโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างฯลฯ และให้ประกาศบัญชีดังกล่าว

ณ สำนักงานไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน

๒.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๐ ประกาศใช้วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๑

๓.หนังเสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๓/ว ๐๑๐๗ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๑

เรื่อง การเตรียมการเพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ข้อพิจารณาทั้งหมด

๑.ส่วนพัฒนารายได้ ได้จัดทำข้อมูลบัญชีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ในเขตเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายบทนี้

เพื่อให้เจ้าของทรัพย์สินตรวจสอบพร้อมยืนยันตามที่กฎหมายกำหนด

๑.๑ กรณีตรวจสอบแล้วไม่ถูกต้อง ให้แจ้งเจ้าหน้าที่แผนที่ฯ

๑.๒ กรณีตรวจสอบถูกต้องให้รวบรวมเอกสาร เพื่อจัดทำบัญชีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ประกาศ ณ สำนักงานเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย (ชั้น๑)

และผ่านเว็บไซต์

www.poochaosamingprai.go.th / alt

๒.เห็นควรแจ้งกองวิชาการและแผนงาน ประกาศประชาสัมพันธ์การสำรวจภาษีที่ดิน

และสิ่งปลูกสร้างเพื่อตรวจสอบทรัพย์สินและยืนยันกรรมสิทธิ์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ตั้งแต่เดือนสิงหาคม – ธันวาคม ๒๕๖๒