เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

- ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงฝาตะแกรงเหล็กระบายน้ำบริเวณผิวจราจรทางเข้าวัดสำโรงใต้ หมู่ที่ ๑ ตำบลสำโรงใต้ จุดเริ่มต้นโครงการบริเวณบ้านเลขที่ ๓๓/๑๖ สิ้นสุดโครงการบริเวณ วัดสำโรงใต้

อีเมลพิมพ์PDF
(0 โหวต)

ประกาศเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

เรื่อง   สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงฝาตะแกรงเหล็กระบายน้ำบริเวณผิวจราจรทางเข้าวัดสำโรงใต้

หมู่ที่ ๑ ตำบลสำโรงใต้  จุดเริ่มต้นโครงการบริเวณบ้านเลขที่ ๓๓/๑๖ สิ้นสุดโครงการบริเวณ

วัดสำโรงใต้ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ (ครั้งที่ ๒)

.........................................................

ด้วยเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงฝาตะแกรงเหล็กระบายน้ำบริเวณผิวจราจรทางเข้าวัดสำโรงใต้ หมู่ที่ ๑ ตำบลสำโรงใต้  จุดเริ่มต้นโครงการบริเวณบ้านเลขที่ ๓๓/๑๖ สิ้นสุดโครงการบริเวณวัดสำโรงใต้ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ก่อสร้างฝาตะแกรงเหล็กระบายน้ำ  กว้าง ๐.๕๐ เมตร  ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๓๐๕.๐๐ เมตร ตามแบบแปลนและแผนผังของเทศบาล

งบประมาณ  ๑,๗๐๐,๐๐๐.- บาท

ราคากลาง  ๖๓๙,๐๐๐.- บาท

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. เป็น นิติบุคคล  หรือบุคคลธรรมดา ผู้มีอาชีพรับจ้างงานสอบราคาจ้างดังกล่าว ซึ่งมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานสอบราคาจ้าง  ในวงเงินไม่น้อยกว่า  ๒๕๕,๖๐๐.-บาท  โดยผลงานดังกล่าว  ต้องเป็นผลงานของผู้รับจ้างในสัญญาเดียว

๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ หรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

๓.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์ หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย  ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

๕. ไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๖. ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๗. ต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท อาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

กำหนดดูสถานที่  ในวันที่  ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙  ระหว่างเวลา  ๑๓.๓๐  น. ถึงเวลา  ๑๔.๐๐  น.  ณ สำนักช่าง  เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย  และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม  ในวันที่  ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙  เวลา  ๑๔.๓๐  น.  เป็นต้นไป

กำหนดยื่นซองสอบราคา ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ  ระหว่างวันที่  ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙  ถึงวันที่  ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙  ก่อนเวลา ๑๖.๓๐ น.  ในวันเวลาราชการ  ณ สำนักงานเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย  สำนักคลัง งานพัสดุและทรัพย์สิน  โดยให้ถือวันและเวลาที่เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพรายลงรับจากไปรษณีย์เป็นเวลารับซอง และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา  ณ  ห้องประชุมเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย ในวันที่  ๒๓ พฤษภาคม  ๒๕๕๙  ตั้งแต่เวลา  ๑๑.๐๐  น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับ / ซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ ๕๐๐.- บาท ได้ที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย  สำนักการคลัง  ระหว่างวันที่  ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙  ถึงวันที่  ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.poochaosamingprai.go.th  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒ - ๓๖๓ - ๙๘๐๐ - ๒ ต่อ ๘๔๕  ในวันและเวลาราชการ

หลักฐานการติดต่อการซื้อเอกสารต้องนำสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (ไม่เกิน ๑ ปี) บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการผู้มีอำนาจควบคุม  บัตรประจำตัวประชาชน  บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ใบแสดงการลงทะเบียน e-GP  หนังสือรับรองผลงานประเภทเดียวกัน  พร้อมสำเนาสัญญาจ้างรับรองสำเนาถูกต้อง หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒ - ๓๖๓ - ๙๘๐๐ - ๒ ต่อ ๘๔๕  ในวันและเวลาราชการ

 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๘  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๙