เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อีเมลพิมพ์PDF
(0 โหวต)

ITA ประจำปี พ.ศ. 2564

alt

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(Integrity and transparency Assessment : ITA)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน

ข่าวประชาสัมพันธ์

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

การบริหารงาน

แผนการดำเนินงานประจำปี

การปฎิบัติงาน

การให้บริการ

       แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาวัสดุ

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 • O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

เจตจำนงของผู้บริหาร

 • O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

  การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

 • O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
      พยากรณ์อากาศ

      Link กระทรวง/กรมฯ

       

      Link สำนักงานของรัฐ

      Link อื่นๆ