เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :
Gallery โครงการ/กิจกรรม
ภาพกิจกรรมปี 2566 - กิจกรรมเวทีชาวบ้าน 2565ภาพกิจกรรมปี 2566 » กิจกรรมเวทีชาวบ้าน 2565 (21)
ภาพกิจกรรมปี 2565ภาพกิจกรรมปี 2565 (1)
ภาพกิจกรรมปี 2565 - โครงการพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแม่ดีเด่น ประจำปี 2565ภาพกิจกรรมปี 2565 » โครงการพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแม่ดีเด่น ประจำปี 2565 (27)
ภาพกิจกรรมปี 2565 - โครงการอบรมการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565ภาพกิจกรรมปี 2565 » โครงการอบรมการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565 (43)
ภาพกิจกรรมปี 2565 - คัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการจัดการสาธารณภัย 2565ภาพกิจกรรมปี 2565 » คัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการจัดการสาธารณภัย 2565 (26)
ภาพกิจกรรมปี 2565 - พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณสตรีดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากลประจำปี พ.ศ.2565ภาพกิจกรรมปี 2565 » พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณสตรีดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากลประจำปี พ.ศ.2565 (37)
ภาพกิจกรรมปี 2565 - โครงการเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งชมรม STRONG ของเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพรายภาพกิจกรรมปี 2565 » โครงการเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งชมรม STRONG ของเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย (11)
ภาพกิจกรรมปี 2565 - กิจกรรมการกล่าวคำปฏิญาณตนต่อต้านคอร์รัปชั่นภาพกิจกรรมปี 2565 » กิจกรรมการกล่าวคำปฏิญาณตนต่อต้านคอร์รัปชั่น (8)
ภาพกิจกรรมปี 2564ภาพกิจกรรมปี 2564 (2)
ภาพกิจกรรมปี 2564 - การประชุมหารือมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโดโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานประกอบการภาพกิจกรรมปี 2564 » การประชุมหารือมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโดโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานประกอบการ (29)
ภาพกิจกรรมปี 2564 - กิจกรรมกองทัพเรือเพื่อประชาชน ร่วมต้านภัย Covid-19 ถวายเป็นพระราชกุศลภาพกิจกรรมปี 2564 » กิจกรรมกองทัพเรือเพื่อประชาชน ร่วมต้านภัย Covid-19 ถวายเป็นพระราชกุศล (16)
ภาพกิจกรรมปี 2564 - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานอาสาสมัครประชาสัมพันธ์จิตพอเพียง ประจำปี 2564ภาพกิจกรรมปี 2564 » โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานอาสาสมัครประชาสัมพันธ์จิตพอเพียง ประจำปี 2564 (24)
ภาพกิจกรรมปี 2564 - โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีในเขตเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย งบประมาณ พ.ศ.2564 ภาพกิจกรรมปี 2564 » โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีในเขตเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย งบประมาณ พ.ศ.2564  (104)
ภาพกิจกรรมปี 2564 - โครงการอบรมการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2564ภาพกิจกรรมปี 2564 » โครงการอบรมการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2564 (50)
ภาพกิจกรรมปี 2564 - โครงการเวทีชาวบ้าน ครั้งที่ 3 /2563 ปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 1ภาพกิจกรรมปี 2564 » โครงการเวทีชาวบ้าน ครั้งที่ 3 /2563 ปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 1 (25)
ภาพกิจกรรมปี 2564 - โครงการพัฒนาบุคลากรเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย หลักสูตร “การเงิน การคลัง และการพัสดุ” 2564ภาพกิจกรรมปี 2564 » โครงการพัฒนาบุคลากรเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย หลักสูตร “การเงิน การคลัง และการพัสดุ” 2564 (12)
ภาพกิจกรรมปี 2564 - โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีในเขตเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาเมืองให้เข้มแข็งในแบบ smart city ภาพกิจกรรมปี 2564 » โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีในเขตเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาเมืองให้เข้มแข็งในแบบ smart city  (18)
ภาพกิจกรรมปี 2564 - โครงการส่งเสริมสุขภาพและนันทนาการชมรมผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ภาพกิจกรรมปี 2564 » โครงการส่งเสริมสุขภาพและนันทนาการชมรมผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  (22)
ภาพกิจกรรมปี 2564 - โครงการพัฒนาบุคลากรเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย หลักสูตรอบรมพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานและเสริมสร้างความสัมพันธ์ในองค์กรภาพกิจกรรมปี 2564 » โครงการพัฒนาบุคลากรเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย หลักสูตรอบรมพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานและเสริมสร้างความสัมพันธ์ในองค์กร (13)
ภาพกิจกรรมปี 2564 - โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564ภาพกิจกรรมปี 2564 » โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (9)
ภาพกิจกรรมปี 2564 - ประชุมปรึกษาหารือแนวทางในการจัดตั้งศูนย์พักคอย เพื่อส่งต่อผู้ป่วยหรือสถานที่แยกกักตัวในชุมชนในสถานประกอบการภาพกิจกรรมปี 2564 » ประชุมปรึกษาหารือแนวทางในการจัดตั้งศูนย์พักคอย เพื่อส่งต่อผู้ป่วยหรือสถานที่แยกกักตัวในชุมชนในสถานประกอบการ (27)
อบรมกีฬาขั้นพื้นฐาน 61 (กองการศึกษา)อบรมกีฬาขั้นพื้นฐาน 61 (กองการศึกษา) (28)
สงกรานต์ปู่เจ้าฯ 61 (กองการศึกษา)สงกรานต์ปู่เจ้าฯ 61 (กองการศึกษา) (102)
โครงการให้ความรู้ด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้แก่ประชาชน 61 (สำนักปลัด)โครงการให้ความรู้ด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้แก่ประชาชน 61 (สำนักปลัด) (23)
โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก 61 (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก 61 (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) (37)
อบรมอาสาประชาสัมพันธ์ ปี61 (กองวิชาการและแผนงาน)อบรมอาสาประชาสัมพันธ์ ปี61 (กองวิชาการและแผนงาน) (25)
โครงการอบรมความรู้เตรียมความพร้อมการป้องกันโรคตามฤดูกาลโครงการอบรมความรู้เตรียมความพร้อมการป้องกันโรคตามฤดูกาล (13)
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายทั่วไปที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันโครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายทั่วไปที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวัน (11)
การแข่งขันกีฬาระหว่างลานกีฬาภายในเขตเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพรายการแข่งขันกีฬาระหว่างลานกีฬาภายในเขตเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย (25)
โครงการฝึกอบรมมัคคุเทศก์น้อยโครงการฝึกอบรมมัคคุเทศก์น้อย (18)
กิจกรรมรณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษากิจกรรมรณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา (24)
“ปู่เจ้าสมิงพราย คัพ” ประจำปี พ.ศ.2561“ปู่เจ้าสมิงพราย คัพ” ประจำปี พ.ศ.2561 (22)
โครงการพัฒนาบุคลากร หลักสูตร “กฎหมายทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน”โครงการพัฒนาบุคลากร หลักสูตร “กฎหมายทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน” (4)
กิจกรรมรณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ณ โรงเรียนวัดบางหัวเสือกิจกรรมรณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ณ โรงเรียนวัดบางหัวเสือ (1)
โครงการอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนในด้านการจัดการขยะมูลฝอยโครงการอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนในด้านการจัดการขยะมูลฝอย (13)
โครงการยุวชน เยาวชนสัมพันธ์เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงการยุวชน เยาวชนสัมพันธ์เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  (21)
โครงการฝึกอบรมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่สอดคล้องกับภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ร่วมกับเจ้าหน้าที่และหน่วยงานอื่นโครงการฝึกอบรมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่สอดคล้องกับภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ร่วมกับเจ้าหน้าที่และหน่วยงานอื่น (29)
โครงการอบรมอาสาสมัครคุ้มครองผู้บริโภคในโรงเรียน ประจำปี 2561โครงการอบรมอาสาสมัครคุ้มครองผู้บริโภคในโรงเรียน ประจำปี 2561 (12)
โครงการแกนนำสุขภาพประจำครอบครัว ประจำปี 2561โครงการแกนนำสุขภาพประจำครอบครัว ประจำปี 2561 (24)
โครงการประกวดมารยาทไทย/โครงการแข่งขันสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ ประจำปี 2561โครงการประกวดมารยาทไทย/โครงการแข่งขันสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ ประจำปี 2561 (75)
โครงการจัดกิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์ ประจำปี 2561โครงการจัดกิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์ ประจำปี 2561 (27)
โครงการพัฒนาบุคลากรเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย หลักสูตรการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโครงการพัฒนาบุคลากรเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย หลักสูตรการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (26)
โครงการเยาวชนรักษ์น้ำ ประจำปี 2561โครงการเยาวชนรักษ์น้ำ ประจำปี 2561 (16)
โครงการพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแม่ดีเด่น ประจำปี 2561โครงการพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแม่ดีเด่น ประจำปี 2561 (26)
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 (34)
โครงการอบรมความรู้เรื่องกฎหมายสาธารณสุขและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องโครงการอบรมความรู้เรื่องกฎหมายสาธารณสุขและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง (15)
ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลขอนแตก อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลขอนแตก อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ (31)
การแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนภายในเขตเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพรายการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนภายในเขตเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย (70)
โครงการอบรมให้ความรู้ และส่งเสริมการลดปริมาณขยะตามหลัก ๓Rsโครงการอบรมให้ความรู้ และส่งเสริมการลดปริมาณขยะตามหลัก ๓Rs (27)
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการขยะอินทรีย์ในครัวเรือนด้วย “ถังหมัก รักษ์โลก” (Green cone)โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการขยะอินทรีย์ในครัวเรือนด้วย “ถังหมัก รักษ์โลก” (Green cone) (25)
โครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันการทุจริตในชุมชน61โครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันการทุจริตในชุมชน61 (15)
การประกวดวงดนตรีและประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง โครงการจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติการประกวดวงดนตรีและประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง โครงการจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ (46)
การประชุมใหญ่สามัญประจำปีงบประมาณ 2562การประชุมใหญ่สามัญประจำปีงบประมาณ 2562 (20)
พิธีเปิดห้องกายภาพบำบัดศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพรายพิธีเปิดห้องกายภาพบำบัดศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย (33)
โครงการกิจกรรมกล่าวคำปฏิญาณตนต่อต้านคอร์รัปชันโครงการกิจกรรมกล่าวคำปฏิญาณตนต่อต้านคอร์รัปชัน (26)
โครงการอบรมฝึกอาชีพการทำอาหารโครงการอบรมฝึกอาชีพการทำอาหาร (23)
โครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันการทุจริตในชุมชน ประจำปี 2562โครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันการทุจริตในชุมชน ประจำปี 2562 (16)
โครงการอบรมการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน พ.ศ.2562โครงการอบรมการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน พ.ศ.2562 (24)
โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน (เขตเมือง) พ.ศ.2562โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน (เขตเมือง) พ.ศ.2562 (15)
รับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลอากาศอำนวย จังหวัดสกลนครรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลอากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร (18)
โครงการส่งเสริมสุขภาพและนันทนาการชมรมผู้สูงอายุ 12/12/61โครงการส่งเสริมสุขภาพและนันทนาการชมรมผู้สูงอายุ 12/12/61 (18)
โครงการพัฒนาบุคลากร หลักสูตร เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสารบรรณ 2562โครงการพัฒนาบุคลากร หลักสูตร เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสารบรรณ 2562 (28)
โครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการก่อสร้างระบบกำจัดสิ่งปฏิกูลและก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชนโครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการก่อสร้างระบบกำจัดสิ่งปฏิกูลและก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชน (36)
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ แกนนำสุขภาพด้านการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ากิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ แกนนำสุขภาพด้านการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (24)
โครงการพัฒนาบุคลากรเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย หลักสูตร “การสร้างจิตสำนึกในการรักองค์กร”โครงการพัฒนาบุคลากรเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย หลักสูตร “การสร้างจิตสำนึกในการรักองค์กร” (40)
การอบรมการจัดทำแผนชุมชน ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562การอบรมการจัดทำแผนชุมชน ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (42)
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปีงบประมาณ 2562 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปีงบประมาณ 2562  (26)
โครงการอบรมกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับสภาเทศบาลให้แก่ผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล 62โครงการอบรมกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับสภาเทศบาลให้แก่ผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล 62 (18)
โครงการอบรมกฎหมาย ระเบียบ วินัย แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง2562โครงการอบรมกฎหมาย ระเบียบ วินัย แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง2562 (25)
งานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2562งานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2562 (137)
โครงการอบรมความรู้เรื่องคาร์บอนฟุตพริ้นท์โครงการอบรมความรู้เรื่องคาร์บอนฟุตพริ้นท์ (17)
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก (11)
โครงการสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ ประจำปีงบประมาณ 2562โครงการสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ ประจำปีงบประมาณ 2562 (24)
กิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ (ศูนย์เทศบาล)กิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ (ศูนย์เทศบาล) (24)
กิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ (ศูนย์เทศบาล)กิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ (ศูนย์เทศบาล) (19)
โครงการครอบครัวสัมพันธ์ ประจำปี 2562โครงการครอบครัวสัมพันธ์ ประจำปี 2562 (24)
โครงการฝึกอบรมมัคคุเทศก์น้อย 2562โครงการฝึกอบรมมัคคุเทศก์น้อย 2562 (21)
โครงการให้ความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้แก่นักเรียนในเขตเทศบาล 2562โครงการให้ความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้แก่นักเรียนในเขตเทศบาล 2562 (28)
โครงการอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนในด้านการจัดการขยะมูลฝอย 2562โครงการอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนในด้านการจัดการขยะมูลฝอย 2562 (15)
โครงการเยาวชนรักษ์น้ำ 2562โครงการเยาวชนรักษ์น้ำ 2562 (18)
การอบรมผู้ประกอบกิจการจำหน่ายอาหารในเขตเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย ตามโครงการคุ้มครองผู้บริโภคประจำปีงบประมาณ 2562 (สำนักสาธารณสุขฯ)การอบรมผู้ประกอบกิจการจำหน่ายอาหารในเขตเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย ตามโครงการคุ้มครองผู้บริโภคประจำปีงบประมาณ 2562 (สำนักสาธารณสุขฯ) (12)
โครงการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าวในโรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562โครงการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าวในโรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (30)
กิจกรรมอบรมความรู้ด้านสุขภาพ ครั้งที่ 2 โครงการส่งเสริมสุขภาพและนันทนาการชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (สำนักสาธารณสุข)กิจกรรมอบรมความรู้ด้านสุขภาพ ครั้งที่ 2 โครงการส่งเสริมสุขภาพและนันทนาการชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (สำนักสาธารณสุข) (14)
โครงการอบรมการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเพื่อพัฒนาการจัดเก็บรายได้ 2563โครงการอบรมการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเพื่อพัฒนาการจัดเก็บรายได้ 2563 (17)
โครงการส่งเสริมสุขภาพและนันทนาการชมรมผู้สูงอายุ 18/10/62โครงการส่งเสริมสุขภาพและนันทนาการชมรมผู้สูงอายุ 18/10/62 (10)
โครงการอบรมการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2563โครงการอบรมการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2563 (15)
อบรมผู้ประกอบกิจการจำหน่ายอาหารในเขตเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย ตามโครงการคุ้มครองผู้บริโภค2563อบรมผู้ประกอบกิจการจำหน่ายอาหารในเขตเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย ตามโครงการคุ้มครองผู้บริโภค2563 (12)
โครงการพัฒนาบุคลากรเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย หลักสูตร “การเงิน การคลัง และการพัสดุ” 2563โครงการพัฒนาบุคลากรเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย หลักสูตร “การเงิน การคลัง และการพัสดุ” 2563 (10)
โครงการส่งเสริมสุขภาพและนันทนาการชมรมผู้สูงอายุ 2563โครงการส่งเสริมสุขภาพและนันทนาการชมรมผู้สูงอายุ 2563 (13)
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2563โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2563 (37)
โครงการอบรมกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับสภาเทศบาลให้แก่ผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563โครงการอบรมกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับสภาเทศบาลให้แก่ผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (16)
วันท้องถิ่นไทย ในวันพุธที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓วันท้องถิ่นไทย ในวันพุธที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓ (11)
โครงการเวทีชาวบ้าน ครั้งที่ 1/2563โครงการเวทีชาวบ้าน ครั้งที่ 1/2563 (21)
สูงอายุอย่างปลอดภัย ห่างไกลจากการล้มสูงอายุอย่างปลอดภัย ห่างไกลจากการล้ม (46)
อบรมโครงการตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563อบรมโครงการตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (39)
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2563โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 (30)
โครงการสมุนไพรตะไคร้หอมกันยุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการสมุนไพรตะไคร้หอมกันยุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  (41)
การประชุมใหญ่สามัญประจำปีงบประมาณ 2564 ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพรายการประชุมใหญ่สามัญประจำปีงบประมาณ 2564 ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย (18)
ประชุมประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 5/2563 ประชุมประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 5/2563  (11)
 
Powered by Phoca Gallery

Link กระทรวง/กรมฯ

 

Link สำนักงานของรัฐ

Link อื่นๆ