เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

อีเมลพิมพ์PDF
(0 โหวต)

ข้อมูลผลงาน ITA 

- ITA 2564

ITA ประจำปี พ.ศ. 2565

alt

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(Integrity and transparency Assessment : ITA)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน

การประชาสัมพันธ์

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

การบริหารงาน

การดำเนินงาน

การปฎิบัติงาน

การให้บริการ

การบริหารเงินงบประมาณ      

       แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การส่งเสริมความโปร่งใส

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

  การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

แผนป้องกันการทุจริต

มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
      Link กระทรวง/กรมฯ

       

      Link สำนักงานของรัฐ

      Link อื่นๆ