เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

คู่มือติดต่อราชการสำหรับประชาชน

คู่มือติดต่อราชการสำหรับประชาชนทั่วไปที่มาขอรับบริการ

กับทางเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย 

โดยแบ่งออกตามสำนัก/กอง ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในงานต่างๆกันไป

 • คู่มือติดต่อราชการ(สำนักปลัดเทศบาล)

  งานบริการประชาชน มีดังนี้ 

  1. งานจดทะเบียนพานิชย์ (เปิดร้านขายของ)

  2. งานนิติการ (ให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย)

  3. งานทะเบียนราษฎรและงานบัตรประจำตัวประชาชน

  4. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (งานขอครูฝึกและงานบรรเทาเหตุด่วนเหตุร้าย)

  5. งานเทศกิจ (งานขออนุญาตุตั้งป้ายโฆษณา)

 • คู่มือติดต่อราชการ(สำนักคลัง)

  งานบริการประชาชน มีดังนี้

  1. งานภาษีป้าย

  2. งานภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

  3. งานเก็บค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอยประจำบ้าน

      และขั้นตอนการชำระภาษีท้องถิ่น (คู่มือขั้นตอนติดต่อราชการ)

 • คู่มือติดต่อราชการ(สำนักช่าง)

  งานบริการประชาชน มีดังนี้

  1. งานออกใบรับรองการก่อสร้างอาคารตามมาตรา 32

  2. งานขออนุญาตก่อสร้างอาคาร

  3. งานแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 21

  4. งานการแจ้งดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถ และทางเข้า-ออกของรถเพื่อการอื่นตามมาตรา 34

  5. งานการขอต่อใบอนุญาต

  6. งานแจ้งการขุดดินและถมดิน

 • คู่มือติดต่อราชการ(สำนักสาธารณสุขฯ)

  งานบริการประชาชน มีดังนี้

  1. งานการขอ /  ต่ออายุใบอนุญาตเก็บขยะมูลฝอย

  2. งานการขอ /  ต่ออายุใบอนุญาตใช้สถานที่เป็นตลาดเอกชน

  3. งานการขอ /  ต่ออายุหนังสือรับรองการแจ้งตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร

      (พื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร)

  4. งานการขอ /  ต่ออายุหนังสือรับรองการแจ้งตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร และสถานที่สะสมอาหาร

      (พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร)

  5. งานการขอ /  ต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

 • คู่มือติดต่อราชการ(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)

  งานบริการประชาชน มีดังนี้

  1. งานขั้นตอนการเข้าใช้บริการห้องสมุด

  2. งานขั้นตอนการขอข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

  3. งานขั้นตอนการขอประชาสัมพันธ์เสียงไร้สายในชุมชน

  4. งานขั้นตอนการขอดูกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV

 • คู่มือติดต่อราชการ(กองการศึกษา)

  งานบริการประชาชน มีดังนี้

  1. งานขั้นตอนการขอใช้บริการและอัตราค่าธรรมเนียมของสนามกีฬา

      ในอาคารศูนย์กีฬาและนันทนาการ

  2. งานขั้นตอนการรับ-ส่งหนังสือภายนอก/ภายใน

 • คู่มือติดต่อราชการ(กองสวัสดิการสังคม)

  งานบริการประชาชน มีดังนี้

  1. งานขั้นตอนการลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ (ผู้สูงอายุ)

  2. งานขั้นตอนการลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ (ผู้พิการ)

  3. งานขั้นตอนการลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ (ผู้ป่วยโรคเอดส์)

 • คู่มือติดต่อราชการ(รร.สิริเบญญาลัย)

  งานบริการประชาชน มีดังนี้

  1. งานขั้นตอนการรับสมัครเด็กเข้าโรงเรียนสิริเบญญาลัย

 • คู่มือติดต่อราชการ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก7ศูนย์)

  งานบริการประชาชน มีดังนี้

  1. งานขั้นตอนการรับสมัครเด็กเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก