เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

ผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานเทศบาล

กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่องเขียนโดยผู้ชม
1 - ยกเลิกประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างราวกันตกพร้อมเสาไฟประดับบริเวณสะพานทางเท้าหมู่ที่ 13 คลองท้ายเมือง ตำบลบางหญ้าเเพรก (ครั้งที่2) 18 พ.ค.65 Trainee 1
2 - ประกาศ เรื่อง แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย ทะเบียน 83-7949 (เบอร์ 21) ลงวันที่ 29 เม.ย. 65 PoochaoAdmin 21
3 - ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง มาตรการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัสมุทรปราการ (ฉบับที่ 24) PoochaoAdmin 22
4 - ประกาศแจ่้งเตือนระดับน้ำขึ้นน้ำลง พ.ศ. 2565 ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 PoochaoAdmin 27
5 - ประกาศ เรื่อง ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่เดือนมกราคม 2565 ถึงเดือนมีนาคม 2565 PoochaoAdmin 27
6 - ยกเลิกประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารโครงเหล็กชั้นเดียว บริเวณข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 2 (สำโรงเหนือ) ลงวันที่ 21 เม.ย. 2565 PoochaoAdmin 22
7 - ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ลงวันที่ 18 เม.ย. 65 PoochaoAdmin 26
8 - ประกาศ เรื่อง การเปิดรับข้อเสนอ/คู่มือการยื่นขอรับ/เทคโนโลยีที่ให้การสนับสนุนและแบบใบสมัครเทคโนโลยีโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน PoochaoAdmin 31
9 - ประกาศ เรื่อง การดำเนินงานเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ครั้งที่ 7/2565 และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ครั้งที่ 1/2565 PoochaoAdmin 33
10 - ยกเลิกประกาศประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงตกแต่งภายในอาคารสภาวัฒนธรรม เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย ลงวันที่ 31 มี.ค. 65 PoochaoAdmin 34
11 - ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาล 2 บริเวณชั้น 1 ลงวันที่ 24 มี.ค.65 Trainee 44
12 - ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ บริเวณซอยเอราวัณ หมู่ที่ 9 ตำบลสำโรงใต้ จุดเริ่มต้นโครงการบริเวณตัดถนนซอยเอราวัณ สิ้นสุดโครงการบริเวณบ้านเลขที่ 41/39 kwang 39
13 - ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาทรัพย์สินของเอกชนเฉพาะส่วนที่ได้ยินยอมให้ทางราชการจัดให้ใช้เพื่อสาธารณประโยชน์ PoochaoAdmin 41
14 - ประกาศเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างราวกันตกพร้อมเสาโคมไฟประดับบริเวณสะพานทางเท้า หมู่ที่ 13 คลองท้ายเมือง ตำบลบางหญ้าแพรก ลงวันที่ 14 มี.ค. 65 Trainee 36
15 - ประกาศเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย เรื่อง ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุด (ถ.ด.ส.2) ประจำปีภาษี 2565 ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ลงวันที่ 17 ม.ค. 65 Trainee 28
16 - ประกาศเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย เรื่อง ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปีภาษี 2565 ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 18 ม.ค.65 Trainee 30
17 - ประกาศเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมงพราย เรื่อง กำหนดการตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้าง ลงวันที่ 24 ก.พ. 65 Trainee 54
18 - ประกาศเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมงพราย เรื่อง แจ้งรายชื่อเช็คหมดอายุ ลงวันที่ 22 ก.พ. 65 Trainee 55
19 - ประกาศเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมงพราย เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก โครงการ ซื้อแบตเตอรี่ ลิฟต์โดยสาร จำนวน 4 ตัว ประกาศ ณ วันที่ 8 ก.พ. 2565 PoochaoAdmin 47
20 - ประกาศ เรื่อง ตารางน้ำขึ้นเต็มที่และน้ำลงเต็มที่ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 PoochaoAdmin 69

หน้า 1 จาก 9