เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

สำนักปลัดเทศบาล

เอกสาร

จัดเรียง โดย : ชื่อ | วัน | ฮิต [ เรียงลำดับขึ้น ]

การแจ้งรูปแบบการจัดส่งเอกสารฎีกาขอพระราชทานความเป็นธรรมฯ การแจ้งรูปแบบการจัดส่งเอกสารฎีกาขอพระราชทานความเป็นธรรมฯ

วันที่ส่งมอบ:09/30/2019
วันที่แก้ไข:09/30/2019
ขนาดของไฟล์:134.07 kB
ดาวน์โหลด:65

หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0801.4/ว 3920 ลงวันที่ 26 กันยายน 2562 เรื่อง การแจ้งรูปแบบการจัดส่งเอกสารฎีกาขอพระราชทานความเป็นธรรมและฎีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือแก่ส่วนราชการเพื่อพิจารณาดำเนินการ

สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562 สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:09/16/2019
วันที่แก้ไข:09/16/2019
ขนาดของไฟล์:109.99 kB
ดาวน์โหลด:104

หนังสือประทับตรา ที่ มท 0809.2/ว 117 ลงวันที่ 10 กันยายน 2562 เรื่อง สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562

เรียนเชิญข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นร่วมการสัมมนาบุคลากรภาครัฐฯ เรียนเชิญข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นร่วมการสัมมนาบุคลากรภาครัฐฯ

วันที่ส่งมอบ:09/11/2019
วันที่แก้ไข:09/11/2019
ขนาดของไฟล์:258.64 kB
ดาวน์โหลด:85

หนังสือประทับตราด่วนที่สุด ที่ มท 0807.2/ว 3570 ลงวันที่ 6 กันยายน 2562 เรื่อง เรียนเชิญข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นร่วมการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ "ยุทธศาสตร์ชาติภาคปฏฺิบัติ ร่วมขยับขับเคลื่อนภาครัฐ เพื่อประชาชน"

ขอความอนุเคราะห์รับรองผู้ประกอบการ/ร้านค้าเพื่อเข้าร่วมมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ ขอความอนุเคราะห์รับรองผู้ประกอบการ/ร้านค้าเพื่อเข้าร่วมมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ

วันที่ส่งมอบ:09/11/2019
วันที่แก้ไข:09/11/2019
ขนาดของไฟล์:1.19 MB
ดาวน์โหลด:62

หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 3551 ลงวันที่ 5 กันยายน 2562 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์รับรองผู้ประกอบการ/ร้านค้าเพื่อเข้าร่วมมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ "ชิมช้อปใช้"

การขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาของผู้ปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ การขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาของผู้ปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:09/05/2019
วันที่แก้ไข:09/05/2019
ขนาดของไฟล์:41.24 kB
ดาวน์โหลด:124

หนังสือ ที่ มท 0809.4/ว 34 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2562 เรื่อง การขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาของผู้ปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การได้รับเงินเดือนของข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ การได้รับเงินเดือนของข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:08/15/2019
วันที่แก้ไข:08/15/2019
ขนาดของไฟล์:45.07 kB
ดาวน์โหลด:379

หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 30 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2562 เรื่อง การได้รับเงินเดือนของข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล

แนวทางการปฏิบัติสำหรับ อปท.ในการดำเนินการศูนย์ปฏิบัติการร่วม ในการช่วยเหลือประชาชน แนวทางการปฏิบัติสำหรับ อปท.ในการดำเนินการศูนย์ปฏิบัติการร่วม ในการช่วยเหลือประชาชน

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:08/15/2019
วันที่แก้ไข:08/15/2019
ขนาดของไฟล์:49.63 kB
ดาวน์โหลด:161

หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3185 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2562 เรื่อง แจ้งแนวทางการปฏิบัติสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดำเนินการศูนย์ปฏิบัติการร่วม ในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ซักซ้อมการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการสวมหมวกนิรภัยและปลูกฝังวินัยการคัดแยกขยะฯ ซักซ้อมการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการสวมหมวกนิรภัยและปลูกฝังวินัยการคัดแยกขยะฯ

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:08/14/2019
วันที่แก้ไข:08/14/2019
ขนาดของไฟล์:59.47 kB
ดาวน์โหลด:131

หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0816.4/ว 3143 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการสวมหมวกนิรภัยและปลูกฝังวินัยการคัดแยกขยะให้แก่เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เร่งรัดแผนปฏิบัติงานและมาตรการดำเนินโครงการศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ เร่งรัดแผนปฏิบัติงานและมาตรการดำเนินโครงการศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ

วันที่ส่งมอบ:08/09/2019
วันที่แก้ไข:08/09/2019
ขนาดของไฟล์:124.23 kB
ดาวน์โหลด:87

หนังสือประทับตรา ที่ มท 0809.3/ว 3117 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2562 เรื่อง เร่งรัดแผนปฏิบัติงานและมาตรการดำเนินโครงการศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ

การประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 การประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:04/02/2019
วันที่แก้ไข:04/02/2019
ขนาดของไฟล์:7.33 MB
ดาวน์โหลด:476

หนังสือประทับตรา ที่ มท 0810.7/ว 1329 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2562

เรื่อง การประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หน้า 1 จาก 25