เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผน (รายปี)


เอกสาร

จัดเรียง โดย : ชื่อ | วัน | ฮิต [ เรียงลำดับขึ้น ]

สรุปเล่มรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561ถึง2564 สรุปเล่มรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561ถึง2564

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:01/09/2019
วันที่แก้ไข:01/09/2019
ขนาดของไฟล์:1.18 MB
ดาวน์โหลด:1566


สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี ๒๕๕๓ สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี ๒๕๕๓

วันที่ส่งมอบ:02/03/2011
วันที่แก้ไข:11/24/2017
ขนาดของไฟล์:5.83 MB
ดาวน์โหลด:19

เอกสาร สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี ๒๕๕๓

สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี ๒๕๕๒ สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี ๒๕๕๒

วันที่ส่งมอบ:11/17/2010
วันที่แก้ไข:11/24/2017
ขนาดของไฟล์:3.5 MB
ดาวน์โหลด:8

สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี ๒๕๕๒

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี เทศบาลฯ(พ.ศ. 2561-2564) ประจำปี 2561 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี เทศบาลฯ(พ.ศ. 2561-2564) ประจำปี 2561

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:05/31/2018
วันที่แก้ไข:05/31/2018
ขนาดของไฟล์:834.33 kB
ดาวน์โหลด:2397

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 หมวด 6 ข้อ 30 (5) กำหนดให้ ผู้บริหารท้องถิ่น ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลให้ประชาชนในท้องถิ่นรับทราบ  นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ได้เสนอผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย (พ.ศ. 2561-2564) ครั้งที่ 1 เดือนเมษายน ประจำปี 2561 ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเรียบร้อยแล้ว

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น61-65 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น61-65

วันที่ส่งมอบ:12/29/2020
วันที่แก้ไข:12/29/2020
ขนาดของไฟล์:14.78 MB
ดาวน์โหลด:15


รายงานผลการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปี 2563 รายงานผลการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปี 2563

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:05/25/2020
วันที่แก้ไข:05/25/2020
ขนาดของไฟล์:3.31 MB
ดาวน์โหลด:296


เอกสารกำลังถูกแก้ไข/ปรับปรุง โดยผู้ใช้ และไม่สามารถใช้งานได้ในตอนนี้.

รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลสามปี(พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐) รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลสามปี(พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐)

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:06/09/2016
วันที่แก้ไข:11/24/2017
ขนาดของไฟล์:2.03 MB
ดาวน์โหลด:2826

รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลสามปี(พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐)

หน้า 1 จาก 3

Link กระทรวง/กรมฯ

 

Link สำนักงานของรัฐ

Link อื่นๆ