คุณกำลังอยู่ที่ :

สำนักการคลัง

เอกสาร

จัดเรียง โดย : ชื่อ | วัน | ฮิต [ เรียงลำดับขึ้น ]

การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.

วันที่ส่งมอบ:07/24/2015
วันที่แก้ไข:07/24/2015
ขนาดของไฟล์:123.85 kB
ดาวน์โหลด:12

ที่ มท 0808.3/ว1547 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2558 เรื่อง การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 7/2558 ประจำเดือนเมษายน 2558

ปรับปรุงและกำหนดราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้างเพิ่มเติม ปรับปรุงและกำหนดราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้างเพิ่มเติม

วันที่ส่งมอบ:07/24/2015
วันที่แก้ไข:07/24/2015
ขนาดของไฟล์:114.21 kB
ดาวน์โหลด:7

ที่ มท 0803/ว1548 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ปรับปรุงและกำหนดราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้างเพิ่มเติม

แนวทางการเรียกเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ช.ค.บ.) แนวทางการเรียกเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ช.ค.บ.)

วันที่ส่งมอบ:07/21/2015
วันที่แก้ไข:07/21/2015
ขนาดของไฟล์:129.71 kB
ดาวน์โหลด:23

ที่ มท 0803/ว1506 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 เรื่อง แนวทางการเรียกเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ช.ค.บ.) ซึ่งผู้รับบำนาญพิเศษในฐานะทายาทได้รับไปเกินสิทธิส่งคืนคลัง

หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติในการรับเงินกรณีผู้เสนอราคาซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติในการรับเงินกรณีผู้เสนอราคาซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง

วันที่ส่งมอบ:07/21/2015
วันที่แก้ไข:07/21/2015
ขนาดของไฟล์:124.97 kB
ดาวน์โหลด:24

ที่ มท 0803/ว1505 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติในการรับเงินกรณีผู้เสนอราคาซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง

วันที่ส่งมอบ:07/13/2015
วันที่แก้ไข:07/13/2015
ขนาดของไฟล์:180.54 kB
ดาวน์โหลด:27

ที่ มท 0809.3/ว1422 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังด้วยวิธีการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม

หน้า 1 จาก 29