คุณกำลังอยู่ที่ :

สำนักการคลัง

เอกสาร

จัดเรียง โดย : ชื่อ | วัน | ฮิต [ เรียงลำดับขึ้น ]

แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

วันที่ส่งมอบ:05/07/2018
วันที่แก้ไข:05/07/2018
ขนาดของไฟล์:396.67 kB
ดาวน์โหลด:50

หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0803.3/ว 1228  ลงวันที่ 30 เมษายน 2561  เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 ฯ แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 ฯ

วันที่ส่งมอบ:04/02/2018
วันที่แก้ไข:04/02/2018
ขนาดของไฟล์:329.37 kB
ดาวน์โหลด:96

หนังสือที่ มท 0808.3/ว 904 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2561  เรื่อง แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการชำระ      ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือการสอบราคา แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือการสอบราคา

วันที่ส่งมอบ:03/30/2018
วันที่แก้ไข:03/30/2018
ขนาดของไฟล์:70.74 kB
ดาวน์โหลด:86

หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 865  ลงวันที่ 27 มีนาคม 2561  เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือการสอบราคา

การจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือในกรณีอื่นตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐฯ การจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือในกรณีอื่นตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐฯ

วันที่ส่งมอบ:03/30/2018
วันที่แก้ไข:03/30/2018
ขนาดของไฟล์:120.77 kB
ดาวน์โหลด:97

หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 864  ลงวันที่ 27 มีนาคม 2561  เรื่อง ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เรื่อง การจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือในกรณีอื่นตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 (ฉบับที่ 2)

แนวปฏิบัติทางบัญชีในการรับเงิน และการนำเงินส่งคลัง แนวปฏิบัติทางบัญชีในการรับเงิน และการนำเงินส่งคลัง

วันที่ส่งมอบ:03/26/2018
วันที่แก้ไข:03/26/2018
ขนาดของไฟล์:1.48 MB
ดาวน์โหลด:75

หนังสือ ที่ มท 0803.3/ว 773  ลงวันที่ 20 มีนาคม 2561  เรื่อง แนวปฏิบัติทางบัญชีในการรับเงิน และการนำเงินส่งคลังกรณีผู้เสนอราคาซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

หน้า 1 จาก 43