คุณกำลังอยู่ที่ :

สำนักการคลัง

เอกสาร

จัดเรียง โดย : ชื่อ | วัน | ฮิต [ เรียงลำดับขึ้น ]

หลักเกณฑ์การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ หลักเกณฑ์การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

วันที่ส่งมอบ:03/19/2018
วันที่แก้ไข:03/19/2018
ขนาดของไฟล์:230.07 kB
ดาวน์โหลด:10

หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 750 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561  เรื่อง หลักเกณฑ์การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

ซ้อมความเข้าใจในการนำเงินส่งคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซ้อมความเข้าใจในการนำเงินส่งคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ส่งมอบ:02/28/2018
วันที่แก้ไข:02/28/2018
ขนาดของไฟล์:1.29 MB
ดาวน์โหลด:38

หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0803.3/ว 557  ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561  เรื่อง ซ้อมความเข้าใจในการจ่ายเงิน   การรับเงิน และการนำเงินส่งคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

การกำหนดให้สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้เป็นสถานพยาบาลของทางราชการ การกำหนดให้สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้เป็นสถานพยาบาลของทางราชการ

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:06/02/2017
วันที่แก้ไข:06/02/2017
ขนาดของไฟล์:66.67 kB
ดาวน์โหลด:177

มท 0808.3/ว 1042  ลงวันที่  25  พฤษภาคม  2560  เรื่อง  การกำหนดให้สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้เป็นสถานพยาบาลของทางราชการ

การอนุมัติการยกเว้นตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพัสดุ พ.ศ. 2535 การอนุมัติการยกเว้นตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพัสดุ พ.ศ. 2535

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:06/02/2017
วันที่แก้ไข:06/02/2017
ขนาดของไฟล์:189.4 kB
ดาวน์โหลด:156

มท 0809.3/ว 1068  ลงวันที่  23  พฤษภาคม  2560  เรื่อง  การอนุมัติยกเว้นตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมและตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ 2549

หน้า 1 จาก 42