คุณกำลังอยู่ที่ :

สำนักการคลัง

เอกสาร

จัดเรียง โดย : ชื่อ | วัน | ฮิต [ เรียงลำดับขึ้น ]

 การยกเว้นระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 การยกเว้นระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535

วันที่ส่งมอบ:11/17/2015
วันที่แก้ไข:11/17/2015
ขนาดของไฟล์:94.11 kB
ดาวน์โหลด:29

ที่ มท 0808.2/ว2464 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 เรื่อง การยกเว้นระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

รายงานยอดเงินภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ที่นำส่งให้แก่ อบจ., เทศบาล, อบต. และเมืองพัทยา รายงานยอดเงินภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ที่นำส่งให้แก่ อบจ., เทศบาล, อบต. และเมืองพัทยา

วันที่ส่งมอบ:10/27/2015
วันที่แก้ไข:10/27/2015
ขนาดของไฟล์:254.64 kB
ดาวน์โหลด:37

ที่ มท 0808.3/ว2256 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2558 เรื่อง รายงานยอดเงินภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ที่นำส่งให้แก่ อบจ., เทศบาล, อบต. และเมืองพัทยา ประจำเดือน กันยายน 2558

การยกเว้นระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 การยกเว้นระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535

วันที่ส่งมอบ:10/19/2015
วันที่แก้ไข:10/19/2015
ขนาดของไฟล์:57.5 kB
ดาวน์โหลด:80

ที่ มท 0808.2/ว6046 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2558 เรื่อง การยกเว้นระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

แก้คำผิด ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน แก้คำผิด ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน

วันที่ส่งมอบ:10/13/2015
วันที่แก้ไข:10/13/2015
ขนาดของไฟล์:42.22 kB
ดาวน์โหลด:35

ที่ มท 0808.2/ว 2189 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2558 เรื่อง แก้คำผิด ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558

 การส่งเงินฝากสมทบกองทุนกิจการเทศบาล ประจำปี 2558 การส่งเงินฝากสมทบกองทุนกิจการเทศบาล ประจำปี 2558

วันที่ส่งมอบ:10/13/2015
วันที่แก้ไข:10/13/2015
ขนาดของไฟล์:134.57 kB
ดาวน์โหลด:25

ที่ มท 0808.4/ว26 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2558 เรื่อง การส่งเงินฝากสมทบกองทุนกิจการเทศบาล ประจำปี 2558

หน้า 1 จาก 32