คุณกำลังอยู่ที่ :

สำนักการคลัง

เอกสาร

จัดเรียง โดย : ชื่อ | วัน | ฮิต [ เรียงลำดับขึ้น ]

 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ

วันที่ส่งมอบ:01/09/2015
วันที่แก้ไข:01/09/2015
ขนาดของไฟล์:90.81 kB
ดาวน์โหลด:40

ที่ มท ๐๘๐๓/ว๑๓ ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๘ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐพ.ศ.๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

 การอุทธรณ์การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินกรณีไม่มีหนี้ผูกผัน การอุทธรณ์การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินกรณีไม่มีหนี้ผูกผัน

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:12/01/2014
วันที่แก้ไข:12/01/2014
ขนาดของไฟล์:179.49 kB
ดาวน์โหลด:157

ที่ มท ๐๘๐๓/ว๒๑๑๙ ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เรื่อง การอุทธรณ์การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินกรณีไม่มีหนี้ผูกผัน

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:12/01/2014
วันที่แก้ไข:12/01/2014
ขนาดของไฟล์:333.04 kB
ดาวน์โหลด:179

ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๔๑๒๒ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗

การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:11/26/2014
วันที่แก้ไข:11/26/2014
ขนาดของไฟล์:117.47 kB
ดาวน์โหลด:146

ที่ มท ๐๘๐๘.๒/๙๔๗๐-๙๕๔๕ ลงวัยที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การเบิกจ่ายเงินงบประมาณของ อปท.เพื่อเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี ๒๕๕๘ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณของ อปท.เพื่อเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี ๒๕๕๘

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:11/26/2014
วันที่แก้ไข:11/26/2014
ขนาดของไฟล์:1.19 MB
ดาวน์โหลด:128

ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๓๙๗๕ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณของ อปท.เพื่อเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี ๒๕๕๘

หน้า 1 จาก 22