คุณกำลังอยู่ที่ :

สำนักการคลัง

เอกสาร

จัดเรียง โดย : ชื่อ | วัน | ฮิต [ เรียงลำดับขึ้น ]

การซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 การซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535

วันที่ส่งมอบ:05/19/2015
วันที่แก้ไข:05/19/2015
ขนาดของไฟล์:83.42 kB
ดาวน์โหลด:23

ที่ มท 0803/ว973 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2558 เรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 139 กรณีเหตุการณ์ไม่สงบทางการเมือง

การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ

วันที่ส่งมอบ:05/12/2015
วันที่แก้ไข:05/12/2015
ขนาดของไฟล์:190.21 kB
ดาวน์โหลด:20

ที่ มท 0808.3/ว880 ลงวันที่ 30 เมษายน 2558 เรื่อง การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534   (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิตประจำเดือน เมษายน 2558 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่นักเรียน/นักศึกษา ที่ช่วยปฏิบัติงานราชการ การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่นักเรียน/นักศึกษา ที่ช่วยปฏิบัติงานราชการ

วันที่ส่งมอบ:05/12/2015
วันที่แก้ไข:05/12/2015
ขนาดของไฟล์:140.39 kB
ดาวน์โหลด:17

ที่ มท 0803/ว897 ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2558 เรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่นักเรียน/นักศึกษา ที่ช่วยปฏิบัติงานราชการ

การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.

วันที่ส่งมอบ:05/12/2015
วันที่แก้ไข:05/12/2015
ขนาดของไฟล์:129.51 kB
ดาวน์โหลด:16

ที่ มท 0808.3/ว862 ลงวันที่ 28 เมษายน 2558 เรื่อง การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 4/2558 ประจำเดือน มกราคม 2558

การมอบอำนาจติดตามและแจ้งความคืบหน้าการดำเนินการของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น การมอบอำนาจติดตามและแจ้งความคืบหน้าการดำเนินการของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น

วันที่ส่งมอบ:04/24/2015
วันที่แก้ไข:04/24/2015
ขนาดของไฟล์:82.73 kB
ดาวน์โหลด:38

ที่ มท 0805/ว2171 ลงวันที่ 16 เมษายน 2558 เรื่อง การมอบอำนาจติดตามและแจ้งความคืบหน้าการดำเนินการของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นตามข้อเสนอแนะของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

หน้า 1 จาก 27