คุณกำลังอยู่ที่ :

สำนักการคลัง

เอกสาร

จัดเรียง โดย : ชื่อ | วัน | ฮิต [ เรียงลำดับขึ้น ]

การจัดตั้งกองสารสนเทศภาษีและทรัพย์สิน การจัดตั้งกองสารสนเทศภาษีและทรัพย์สิน

ใหม่!
วันที่ส่งมอบ:07/27/2016
วันที่แก้ไข:07/27/2016
ขนาดของไฟล์:66.91 kB
ดาวน์โหลด:20

ที่  มท  0809.2/ว72  ลงวันที่  22  กรกฎาคม  2559  เรื่อง  การจัดตั้งกองสารสนเทศภาษีและทรัพย์สิน

รายงานยอดเงินภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ที่นำส่งให้แก่ อบจ.,  เทศบาล.,  อบต.  และเมืองพัทยา รายงานยอดเงินภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ที่นำส่งให้แก่ อบจ., เทศบาล., อบต. และเมืองพัทยา

ใหม่!
วันที่ส่งมอบ:07/27/2016
วันที่แก้ไข:07/27/2016
ขนาดของไฟล์:243.84 kB
ดาวน์โหลด:6

ที่  มท  0808.3/ว1446  ลงวันที่  25  กรกฎาคม  2559  เรื่อง  รายงานยอดเงินภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ที่นำส่งให้แก่ อบจ.,  เทศบาล.,  อบต.  และเมืองพัทยา  ประจำเดือนมิถุนายน  2559

รายงานสรุปปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายงานสรุปปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:06/14/2016
วันที่แก้ไข:06/14/2016
ขนาดของไฟล์:114.75 kB
ดาวน์โหลด:129

ที่  มท  0808.3/7395  ลงวันที่  8  มิถุนายน  2559  เรื่อง  รายงานสรุปปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:06/14/2016
วันที่แก้ไข:06/14/2016
ขนาดของไฟล์:42.24 kB
ดาวน์โหลด:532

ที่  มท  0808.2/ว3215  ลงวันที่  6  มิถุนายน  2559  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ

วันที่ส่งมอบ:06/07/2016
วันที่แก้ไข:06/07/2016
ขนาดของไฟล์:93.5 kB
ดาวน์โหลด:47

ที่ มท 0808.3/ว1042  ลงวันที่  27  พฤษภาคม  2559  เรื่อง  การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2534  (ภาษีมูลค่าเพิ่ม  1ใน9)  ภาษีสุรา  และภาษีสรรพสามิต  ประจำเดือนพฤษภาคม  2559  ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน้า 1 จาก 36