คุณกำลังอยู่ที่ :

สำนักการคลัง

เอกสาร

จัดเรียง โดย : ชื่อ | วัน | ฮิต [ เรียงลำดับขึ้น ]

การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.

ใหม่!
วันที่ส่งมอบ:08/26/2016
วันที่แก้ไข:08/26/2016
ขนาดของไฟล์:124.49 kB
ดาวน์โหลด:10

ที่  มท  0808.3/ว1598  ลงวันที่  17  สิงหาคม  2559  เรื่อง  การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2542  งวดที่  7  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2559

การจัดตั้งกองสารสนเทศภาษีและทรัพย์สิน การจัดตั้งกองสารสนเทศภาษีและทรัพย์สิน

วันที่ส่งมอบ:07/27/2016
วันที่แก้ไข:07/27/2016
ขนาดของไฟล์:66.91 kB
ดาวน์โหลด:42

ที่  มท  0809.2/ว72  ลงวันที่  22  กรกฎาคม  2559  เรื่อง  การจัดตั้งกองสารสนเทศภาษีและทรัพย์สิน

รายงานยอดเงินภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ที่นำส่งให้แก่ อบจ.,  เทศบาล.,  อบต.  และเมืองพัทยา รายงานยอดเงินภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ที่นำส่งให้แก่ อบจ., เทศบาล., อบต. และเมืองพัทยา

วันที่ส่งมอบ:07/27/2016
วันที่แก้ไข:07/27/2016
ขนาดของไฟล์:243.84 kB
ดาวน์โหลด:28

ที่  มท  0808.3/ว1446  ลงวันที่  25  กรกฎาคม  2559  เรื่อง  รายงานยอดเงินภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ที่นำส่งให้แก่ อบจ.,  เทศบาล.,  อบต.  และเมืองพัทยา  ประจำเดือนมิถุนายน  2559

รายงานสรุปปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายงานสรุปปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:06/14/2016
วันที่แก้ไข:06/14/2016
ขนาดของไฟล์:114.75 kB
ดาวน์โหลด:151

ที่  มท  0808.3/7395  ลงวันที่  8  มิถุนายน  2559  เรื่อง  รายงานสรุปปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:06/14/2016
วันที่แก้ไข:06/14/2016
ขนาดของไฟล์:42.24 kB
ดาวน์โหลด:663

ที่  มท  0808.2/ว3215  ลงวันที่  6  มิถุนายน  2559  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน้า 1 จาก 36