คุณกำลังอยู่ที่ :

สำนักการคลัง

เอกสาร

จัดเรียง โดย : ชื่อ | วัน | ฮิต [ เรียงลำดับขึ้น ]

การจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่น  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2559 การจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

ใหม่!
วันที่ส่งมอบ:10/18/2016
วันที่แก้ไข:10/18/2016
ขนาดของไฟล์:910.16 kB
ดาวน์โหลด:10

ที่  มท  0808.3/ว2077  ลงวันที่  11  ตุลาคม  2559  เรื่อง  การจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่น  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2559

 การหารือแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกันสังคม  (ฉบับที่  4)  พ.ศ.2558  กรณีจ้างเหมาบริการแม่บ้าน การหารือแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2558 กรณีจ้างเหมาบริการแม่บ้าน

วันที่ส่งมอบ:10/06/2016
วันที่แก้ไข:10/06/2016
ขนาดของไฟล์:110.69 kB
ดาวน์โหลด:38

ที่  มท  0815.3/ว1997  ลงวันที่  30  กันยายน  2559  เรื่อง  การหารือแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกันสังคม  (ฉบับที่  4)  พ.ศ.2558  กรณีจ้างเหมาบริการแม่บ้าน  และการจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

รายงานยอดเงินภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ที่นำส่งให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด  เทศบาล  รายงานยอดเงินภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ที่นำส่งให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล

วันที่ส่งมอบ:10/06/2016
วันที่แก้ไข:10/06/2016
ขนาดของไฟล์:1.17 MB
ดาวน์โหลด:19

ที่  มท  0808.3/ว1989  ลงวันที่  30  กันยายน  2559  เรื่อง  รายงานยอดเงินภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ที่นำส่งให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด  เทศบาล  องค์การบริหารส่วนตำบล  และเมืองพัทยา  ประจำเดือนกันยายน  2559

ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:09/27/2016
วันที่แก้ไข:09/27/2016
ขนาดของไฟล์:629.42 kB
ดาวน์โหลด:132

ที่  มท  0815.3/ว1885  ลงวันที่  20  กันยายน  2559  เรื่อง  ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

การขยายระยะเวลากำหนดวงเงินวิธีการจัดหาพัสดุ  โดยยกเว้นระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ การขยายระยะเวลากำหนดวงเงินวิธีการจัดหาพัสดุ โดยยกเว้นระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:09/27/2016
วันที่แก้ไข:09/27/2016
ขนาดของไฟล์:113.63 kB
ดาวน์โหลด:124

ที่  มท  0808.2/ว5347  ลงวันที่  20  กันยายน  2559  เรื่อง  การขยายระยะเวลากำหนดวงเงินวิธีการจัดหาพัสดุ  โดยยกเว้นระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2535  และที่แก้ไขเพิ่มเติม

หน้า 1 จาก 39