คุณกำลังอยู่ที่ :

สำนักการคลัง

เอกสาร

จัดเรียง โดย : ชื่อ | วัน | ฮิต [ เรียงลำดับขึ้น ]

การมอบอำนาจติดตามและแจ้งความคืบหน้าการดำเนินการของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น การมอบอำนาจติดตามและแจ้งความคืบหน้าการดำเนินการของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น

วันที่ส่งมอบ:04/24/2015
วันที่แก้ไข:04/24/2015
ขนาดของไฟล์:82.73 kB
ดาวน์โหลด:19

ที่ มท 0805/ว2171 ลงวันที่ 16 เมษายน 2558 เรื่อง การมอบอำนาจติดตามและแจ้งความคืบหน้าการดำเนินการของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นตามข้อเสนอแนะของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ.2544 ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ.2544

วันที่ส่งมอบ:04/24/2015
วันที่แก้ไข:04/24/2015
ขนาดของไฟล์:1.22 MB
ดาวน์โหลด:13

ที่ มท 0803/ว816 ลงวันที่ 23 เมษายน 2558 เรื่อง ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ.2544

วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพ วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพ

วันที่ส่งมอบ:04/20/2015
วันที่แก้ไข:04/20/2015
ขนาดของไฟล์:64.7 kB
ดาวน์โหลด:10

ที่ มท 0803/ว760 ลงวันที่ 9 เมษายน 2558 เรื่อง วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานราชการและทหารกองประจำการ

การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการบริการเสนอราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการบริการเสนอราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ส่งมอบ:04/20/2015
วันที่แก้ไข:04/20/2015
ขนาดของไฟล์:79.24 kB
ดาวน์โหลด:10

ที่ มท 0803/ว759 ลงวันที่ 9 เมษายน 2558 เรื่อง การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการบริการเสนอราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ

วันที่ส่งมอบ:04/07/2015
วันที่แก้ไข:04/07/2015
ขนาดของไฟล์:172.73 kB
ดาวน์โหลด:44

ที่ มท 0808.3/ว652 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2558 เรื่อง การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ ให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนมีนาคม 2558 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน้า 1 จาก 26