คุณกำลังอยู่ที่ :

สำนักการคลัง

เอกสาร

จัดเรียง โดย : ชื่อ | วัน | ฮิต [ เรียงลำดับขึ้น ]

เรื่อง  การติดตามเร่งรัดการ เบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เรื่อง การติดตามเร่งรัดการ เบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ใหม่!
วันที่ส่งมอบ:12/08/2016
วันที่แก้ไข:12/08/2016
ขนาดของไฟล์:707.27 kB
ดาวน์โหลด:10

ที่ มท 0815.3/ว2527  ลงวันที่  2  ธันวาคม  2559  เรื่อง  การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ให้เป็นไปตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เรื่อง  การติดตามเร่งรัดการ เบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เรื่อง การติดตามเร่งรัดการ เบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ใหม่!
วันที่ส่งมอบ:12/08/2016
วันที่แก้ไข:12/08/2016
ขนาดของไฟล์:3.5 MB
ดาวน์โหลด:5

ที่ มท 0815.3/ว2527  ลงวันที่  2  ธันวาคม  2559  เรื่อง  การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ให้เป็นไปตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

 การกำหนดหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  การกำหนดหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วันที่ส่งมอบ:11/22/2016
วันที่แก้ไข:11/22/2016
ขนาดของไฟล์:246.5 kB
ดาวน์โหลด:93

ที่ มท 0808.2/ว6222  ลงวันที่  31  ตุลาคม  2559  เรื่อง  การกำหนดหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามมาตรการสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  เศรษฐกิจและสังคมภายในท้องถิ่น  ตามมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่  13  กันยายน  2559

การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ

วันที่ส่งมอบ:11/10/2016
วันที่แก้ไข:11/10/2016
ขนาดของไฟล์:110.56 kB
ดาวน์โหลด:49

ที่  มท  0808.3/ว2228  ลงวันที่  28  ตุลาคม  2559  เรื่อง  การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2534  (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน๙)  ภาษีสุรา  และภาษีสรรพสามิต  ประจำเดือนตุลาคม  2559  ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.

วันที่ส่งมอบ:11/10/2016
วันที่แก้ไข:11/10/2016
ขนาดของไฟล์:126.9 kB
ดาวน์โหลด:34

ที่  มท  0808.3/ว2232  ลงวันที่  31  ตุลาคม  2559  เรื่อง  การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2542  งวดที่  10  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2559

หน้า 1 จาก 40