คุณกำลังอยู่ที่ :

สำนักการคลัง

เอกสาร

จัดเรียง โดย : ชื่อ | วัน | ฮิต [ เรียงลำดับขึ้น ]

การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗

ใหม่!
วันที่ส่งมอบ:11/26/2014
วันที่แก้ไข:11/26/2014
ขนาดของไฟล์:117.47 kB
ดาวน์โหลด:7

ที่ มท ๐๘๐๘.๒/๙๔๗๐-๙๕๔๕ ลงวัยที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การเบิกจ่ายเงินงบประมาณของ อปท.เพื่อเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี ๒๕๕๘ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณของ อปท.เพื่อเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี ๒๕๕๘

ใหม่!
วันที่ส่งมอบ:11/26/2014
วันที่แก้ไข:11/26/2014
ขนาดของไฟล์:1.19 MB
ดาวน์โหลด:6

ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๓๙๗๕ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณของ อปท.เพื่อเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี ๒๕๕๘

การโอนเงินภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๗ การโอนเงินภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๗

วันที่ส่งมอบ:11/12/2014
วันที่แก้ไข:11/12/2014
ขนาดของไฟล์:192.37 kB
ดาวน์โหลด:43

ที่ มท ๐๘๐๘.๓/ว๑๙๖๙ ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เรื่อง การโอนเงินภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๗

ารโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ ารโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:10/24/2014
วันที่แก้ไข:10/24/2014
ขนาดของไฟล์:280.2 kB
ดาวน์โหลด:126

ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๘๘๓๙-๘๙๑๔ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ เรื่อง การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ

การจัดทำตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗รายได้ของอปท.ในส่วนที่จัดเก็บเอง การจัดทำตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗รายได้ของอปท.ในส่วนที่จัดเก็บเอง

วันที่ส่งมอบ:10/24/2014
วันที่แก้ไข:10/24/2014
ขนาดของไฟล์:130.64 kB
ดาวน์โหลด:94

ที่ มท ๐๘๐๘.๓/ว๗ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ เรื่อง การจัดทำตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ (รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในส่วนที่จัดเก็บเอง)

หน้า 1 จาก 21