คุณกำลังอยู่ที่ :

สำนักการคลัง

เอกสาร

จัดเรียง โดย : ชื่อ | วัน | ฮิต [ เรียงลำดับขึ้น ]

แจ้งการโอนเงิน ภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด แจ้งการโอนเงิน ภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด

วันที่ส่งมอบ:12/21/2016
วันที่แก้ไข:12/21/2016
ขนาดของไฟล์:126.74 kB
ดาวน์โหลด:59

มท 0808.3/ว2602  ลงวันที่  16  ธันวาคม  2559  เรื่อง  แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด

เรื่อง  การติดตามเร่งรัดการ เบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เรื่อง การติดตามเร่งรัดการ เบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

วันที่ส่งมอบ:12/08/2016
วันที่แก้ไข:12/08/2016
ขนาดของไฟล์:707.27 kB
ดาวน์โหลด:67

ที่ มท 0815.3/ว2527  ลงวันที่  2  ธันวาคม  2559  เรื่อง  การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ให้เป็นไปตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เรื่อง  การติดตามเร่งรัดการ เบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เรื่อง การติดตามเร่งรัดการ เบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

วันที่ส่งมอบ:12/08/2016
วันที่แก้ไข:12/08/2016
ขนาดของไฟล์:3.5 MB
ดาวน์โหลด:52

ที่ มท 0815.3/ว2527  ลงวันที่  2  ธันวาคม  2559  เรื่อง  การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ให้เป็นไปตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

 การกำหนดหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  การกำหนดหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:11/22/2016
วันที่แก้ไข:11/22/2016
ขนาดของไฟล์:246.5 kB
ดาวน์โหลด:214

ที่ มท 0808.2/ว6222  ลงวันที่  31  ตุลาคม  2559  เรื่อง  การกำหนดหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามมาตรการสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  เศรษฐกิจและสังคมภายในท้องถิ่น  ตามมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่  13  กันยายน  2559

การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ

วันที่ส่งมอบ:11/10/2016
วันที่แก้ไข:11/10/2016
ขนาดของไฟล์:110.56 kB
ดาวน์โหลด:56

ที่  มท  0808.3/ว2228  ลงวันที่  28  ตุลาคม  2559  เรื่อง  การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2534  (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน๙)  ภาษีสุรา  และภาษีสรรพสามิต  ประจำเดือนตุลาคม  2559  ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน้า 1 จาก 40