คุณกำลังอยู่ที่ :

สำนักการคลัง

เอกสาร

จัดเรียง โดย : ชื่อ | วัน | ฮิต [ เรียงลำดับขึ้น ]

 สำรวจความต้องการการฝึกอบรมหลักสูตรการใช้ระบบ e-Plan ในการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สำรวจความต้องการการฝึกอบรมหลักสูตรการใช้ระบบ e-Plan ในการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

วันที่ส่งมอบ:08/21/2015
วันที่แก้ไข:08/21/2015
ขนาดของไฟล์:60.45 kB
ดาวน์โหลด:23

ที่ มท 0810.5/ว1728 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2558 เรื่อง สำรวจความต้องการการฝึกอบรมหลักสูตรการใช้ระบบ e-Plan ในการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.

วันที่ส่งมอบ:08/21/2015
วันที่แก้ไข:08/21/2015
ขนาดของไฟล์:124.92 kB
ดาวน์โหลด:13

ที่ มท 0808.3/ว1729 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2558 เรื่อง การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 8/2558 ประจำเดือนพฤษภาคม 2558

ยกเว้นและกำหนดรายละเอียดรายละเอียดเพิ่มเติมในการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุ ยกเว้นและกำหนดรายละเอียดรายละเอียดเพิ่มเติมในการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุ

วันที่ส่งมอบ:08/21/2015
วันที่แก้ไข:08/21/2015
ขนาดของไฟล์:1.21 MB
ดาวน์โหลด:20

ที่ มท 0803/ว1720 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2558 เรื่อง ยกเว้นและกำหนดรายละเอียดรายละเอียดเพิ่มเติมในการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ

วันที่ส่งมอบ:08/05/2015
วันที่แก้ไข:08/05/2015
ขนาดของไฟล์:113.44 kB
ดาวน์โหลด:36

ที่ มท 0808.3/ว1615 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2558 เรื่อง การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน๙) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนกรกฎาคม 2558 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รายงานยอดเงินภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์นำส่งให้แก่เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล และเมืองพัทยา รายงานยอดเงินภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์นำส่งให้แก่เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล และเมืองพัทยา

วันที่ส่งมอบ:08/05/2015
วันที่แก้ไข:08/05/2015
ขนาดของไฟล์:175.76 kB
ดาวน์โหลด:38

ที่ มท 0808.3/ว1627 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2558 เรื่อง รายงานยอดเงินภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์นำส่งให้แก่เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล และเมืองพัทยา ประจำเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2558

หน้า 1 จาก 30