คุณกำลังอยู่ที่ :

สำนักการคลัง

เอกสาร

จัดเรียง โดย : ชื่อ | วัน | ฮิต [ เรียงลำดับขึ้น ]

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2560แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้(NT) การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2560แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้(NT)

วันที่ส่งมอบ:02/16/2017
วันที่แก้ไข:02/16/2017
ขนาดของไฟล์:300.6 kB
ดาวน์โหลด:11

มท 0816.3/ว 270  ลงวันที่  8  กุมภาพันธ์  2560  เรื่อง  การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต  โครงการจัดสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน  (NT)  ประจำปีการศึกษา 2559

แจ้งการโอนเงิน ภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด แจ้งการโอนเงิน ภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด

วันที่ส่งมอบ:12/21/2016
วันที่แก้ไข:12/21/2016
ขนาดของไฟล์:126.74 kB
ดาวน์โหลด:68

มท 0808.3/ว2602  ลงวันที่  16  ธันวาคม  2559  เรื่อง  แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด

เรื่อง  การติดตามเร่งรัดการ เบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เรื่อง การติดตามเร่งรัดการ เบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

วันที่ส่งมอบ:12/08/2016
วันที่แก้ไข:12/08/2016
ขนาดของไฟล์:707.27 kB
ดาวน์โหลด:74

ที่ มท 0815.3/ว2527  ลงวันที่  2  ธันวาคม  2559  เรื่อง  การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ให้เป็นไปตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เรื่อง  การติดตามเร่งรัดการ เบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เรื่อง การติดตามเร่งรัดการ เบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

วันที่ส่งมอบ:12/08/2016
วันที่แก้ไข:12/08/2016
ขนาดของไฟล์:3.5 MB
ดาวน์โหลด:63

ที่ มท 0815.3/ว2527  ลงวันที่  2  ธันวาคม  2559  เรื่อง  การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ให้เป็นไปตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

 การกำหนดหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  การกำหนดหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:11/22/2016
วันที่แก้ไข:11/22/2016
ขนาดของไฟล์:246.5 kB
ดาวน์โหลด:280

ที่ มท 0808.2/ว6222  ลงวันที่  31  ตุลาคม  2559  เรื่อง  การกำหนดหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามมาตรการสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  เศรษฐกิจและสังคมภายในท้องถิ่น  ตามมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่  13  กันยายน  2559

หน้า 1 จาก 40