คุณกำลังอยู่ที่ :

สำนักการคลัง

เอกสาร

จัดเรียง โดย : ชื่อ | วัน | ฮิต [ เรียงลำดับขึ้น ]

ารโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ ารโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ

ใหม่!
วันที่ส่งมอบ:10/24/2014
วันที่แก้ไข:10/24/2014
ขนาดของไฟล์:280.2 kB
ดาวน์โหลด:7

ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๘๘๓๙-๘๙๑๔ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ เรื่อง การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ

การจัดทำตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗รายได้ของอปท.ในส่วนที่จัดเก็บเอง การจัดทำตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗รายได้ของอปท.ในส่วนที่จัดเก็บเอง

ใหม่!
วันที่ส่งมอบ:10/24/2014
วันที่แก้ไข:10/24/2014
ขนาดของไฟล์:130.64 kB
ดาวน์โหลด:5

ที่ มท ๐๘๐๘.๓/ว๗ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ เรื่อง การจัดทำตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ (รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในส่วนที่จัดเก็บเอง)

แนวทางปฏิบัติงานในระบบe-GP ระยะที่ ๒ แนวทางปฏิบัติงานในระบบe-GP ระยะที่ ๒

วันที่ส่งมอบ:10/16/2014
วันที่แก้ไข:10/16/2014
ขนาดของไฟล์:65.37 kB
ดาวน์โหลด:37

ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๑๘๒๑ ลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ เรื่อง แนวทางปฏิบัติงานในระบบe-GP ระยะที่ ๒

การบริหารงบประมาณเงินอุดหนุน  เฉพาะกิจสำหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเร่งด่วน การบริหารงบประมาณเงินอุดหนุน เฉพาะกิจสำหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเร่งด่วน

วันที่ส่งมอบ:10/14/2014
วันที่แก้ไข:10/14/2014
ขนาดของไฟล์:41.38 kB
ดาวน์โหลด:31

ที่ มท ๐๘๙๑.๒/ว๓๓๑๓ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ เรื่อง การบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเร่งด้วน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗

การส่งเงินฝากสมทบเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ประจำปี ๒๕๕๗ การส่งเงินฝากสมทบเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ประจำปี ๒๕๕๗

วันที่ส่งมอบ:10/14/2014
วันที่แก้ไข:10/14/2014
ขนาดของไฟล์:146.49 kB
ดาวน์โหลด:27

ที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว๒๗ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ เรื่อง การส่งเงินฝากสมทบเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ประจำปี ๒๕๕๗

หน้า 1 จาก 21