คุณกำลังอยู่ที่ :

สำนักการคลัง

เอกสาร

จัดเรียง โดย : ชื่อ | วัน | ฮิต [ เรียงลำดับขึ้น ]

การกำหนดให้สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้เป็นสถานพยาบาลของทางราชการ การกำหนดให้สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้เป็นสถานพยาบาลของทางราชการ

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:06/02/2017
วันที่แก้ไข:06/02/2017
ขนาดของไฟล์:66.67 kB
ดาวน์โหลด:125

มท 0808.3/ว 1042  ลงวันที่  25  พฤษภาคม  2560  เรื่อง  การกำหนดให้สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้เป็นสถานพยาบาลของทางราชการ

การอนุมัติการยกเว้นตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพัสดุ พ.ศ. 2535 การอนุมัติการยกเว้นตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพัสดุ พ.ศ. 2535

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:06/02/2017
วันที่แก้ไข:06/02/2017
ขนาดของไฟล์:189.4 kB
ดาวน์โหลด:101

มท 0809.3/ว 1068  ลงวันที่  23  พฤษภาคม  2560  เรื่อง  การอนุมัติยกเว้นตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมและตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ 2549

การโอนเงินภาษีท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การโอนเงินภาษีท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วันที่ส่งมอบ:05/25/2017
วันที่แก้ไข:05/25/2017
ขนาดของไฟล์:167.04 kB
ดาวน์โหลด:97

มท 0808.3/ว 1019  ลงวันที่  23  พฤษภาคม  2560  เรื่อง  การโอนเงินภาษีท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด

วันที่ส่งมอบ:05/25/2017
วันที่แก้ไข:05/25/2017
ขนาดของไฟล์:118.15 kB
ดาวน์โหลด:80

มท 0808.3/ว 1013  ลงวันที่  22  พฤษภาคม  2560  เรื่อง  แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด

โอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่ม,ภาษีธุรกิจ(สุรา,สรรพสามิต) โอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่ม,ภาษีธุรกิจ(สุรา,สรรพสามิต)

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:03/07/2017
วันที่แก้ไข:03/07/2017
ขนาดของไฟล์:150.74 kB
ดาวน์โหลด:135

มท 0808.3/ว 432 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่อง การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรร  รายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534  (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน้า 1 จาก 41