คุณกำลังอยู่ที่ :

สำนักการคลัง

เอกสาร

จัดเรียง โดย : ชื่อ | วัน | ฮิต [ เรียงลำดับขึ้น ]

โอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่ม,ภาษีธุรกิจ(สุรา,สรรพสามิต) โอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่ม,ภาษีธุรกิจ(สุรา,สรรพสามิต)

วันที่ส่งมอบ:03/07/2017
วันที่แก้ไข:03/07/2017
ขนาดของไฟล์:150.74 kB
ดาวน์โหลด:68

มท 0808.3/ว 432 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่อง การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรร  รายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534  (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พระราชบัญญัติ  การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

วันที่ส่งมอบ:03/07/2017
วันที่แก้ไข:03/07/2017
ขนาดของไฟล์:955.76 kB
ดาวน์โหลด:95

มท 0808.2/ว 502 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2560 เรื่อง พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2560แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้(NT) การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2560แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้(NT)

วันที่ส่งมอบ:02/16/2017
วันที่แก้ไข:02/16/2017
ขนาดของไฟล์:300.6 kB
ดาวน์โหลด:51

มท 0816.3/ว 270  ลงวันที่  8  กุมภาพันธ์  2560  เรื่อง  การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต  โครงการจัดสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน  (NT)  ประจำปีการศึกษา 2559

แจ้งการโอนเงิน ภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด แจ้งการโอนเงิน ภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:12/21/2016
วันที่แก้ไข:12/21/2016
ขนาดของไฟล์:126.74 kB
ดาวน์โหลด:100

มท 0808.3/ว2602  ลงวันที่  16  ธันวาคม  2559  เรื่อง  แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด

เรื่อง  การติดตามเร่งรัดการ เบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เรื่อง การติดตามเร่งรัดการ เบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

วันที่ส่งมอบ:12/08/2016
วันที่แก้ไข:12/08/2016
ขนาดของไฟล์:707.27 kB
ดาวน์โหลด:94

ที่ มท 0815.3/ว2527  ลงวันที่  2  ธันวาคม  2559  เรื่อง  การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ให้เป็นไปตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

หน้า 1 จาก 41