คุณกำลังอยู่ที่ :

สำนักการคลัง

เอกสาร

จัดเรียง โดย : ชื่อ | วัน | ฮิต [ เรียงลำดับขึ้น ]

รายงานสรุปปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายงานสรุปปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วันที่ส่งมอบ:06/14/2016
วันที่แก้ไข:06/14/2016
ขนาดของไฟล์:114.75 kB
ดาวน์โหลด:48

ที่  มท  0808.3/7395  ลงวันที่  8  มิถุนายน  2559  เรื่อง  รายงานสรุปปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วันที่ส่งมอบ:06/14/2016
วันที่แก้ไข:06/14/2016
ขนาดของไฟล์:42.24 kB
ดาวน์โหลด:41

ที่  มท  0808.2/ว3215  ลงวันที่  6  มิถุนายน  2559  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ

วันที่ส่งมอบ:06/07/2016
วันที่แก้ไข:06/07/2016
ขนาดของไฟล์:93.5 kB
ดาวน์โหลด:21

ที่ มท 0808.3/ว1042  ลงวันที่  27  พฤษภาคม  2559  เรื่อง  การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2534  (ภาษีมูลค่าเพิ่ม  1ใน9)  ภาษีสุรา  และภาษีสรรพสามิต  ประจำเดือนพฤษภาคม  2559  ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รายงานยอดเงินภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด  เทศบาล  อบต. รายงานยอดเงินภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล อบต.

วันที่ส่งมอบ:05/31/2016
วันที่แก้ไข:05/31/2016
ขนาดของไฟล์:375.22 kB
ดาวน์โหลด:45

ที่ มท 0808.3/ว1018  ลงวันที่  25  พฤษภาคม  2559  เรื่อง  รายงานยอดเงินภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด  เทศบาล  องค์การบริหารส่วนตำบล  และเมืองพัทยา  ประจำเดือนมีนาคม  -  เมษายน  2559

การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท

วันที่ส่งมอบ:05/31/2016
วันที่แก้ไข:05/31/2016
ขนาดของไฟล์:102.64 kB
ดาวน์โหลด:30

ที่ มท 0808.3/ว992  ลงวันที่  23  พฤษภาคม  2559  เรื่อง  การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  งวดที่  4  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2559

หน้า 1 จาก 36