คุณกำลังอยู่ที่ :

สำนักการคลัง

เอกสาร

จัดเรียง โดย : ชื่อ | วัน | ฮิต [ เรียงลำดับขึ้น ]

ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ใหม่!
วันที่ส่งมอบ:09/27/2016
วันที่แก้ไข:09/27/2016
ขนาดของไฟล์:629.42 kB
ดาวน์โหลด:2

ที่  มท  0815.3/ว1885  ลงวันที่  20  กันยายน  2559  เรื่อง  ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

การขยายระยะเวลากำหนดวงเงินวิธีการจัดหาพัสดุ  โดยยกเว้นระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ การขยายระยะเวลากำหนดวงเงินวิธีการจัดหาพัสดุ โดยยกเว้นระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ

ใหม่!
วันที่ส่งมอบ:09/27/2016
วันที่แก้ไข:09/27/2016
ขนาดของไฟล์:113.63 kB
ดาวน์โหลด:2

ที่  มท  0808.2/ว5347  ลงวันที่  20  กันยายน  2559  เรื่อง  การขยายระยะเวลากำหนดวงเงินวิธีการจัดหาพัสดุ  โดยยกเว้นระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2535  และที่แก้ไขเพิ่มเติม

การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ

ใหม่!
วันที่ส่งมอบ:09/27/2016
วันที่แก้ไข:09/27/2016
ขนาดของไฟล์:111.03 kB
ดาวน์โหลด:1

ที่  มท  0808.3/ว1856  ลงวันที่  19  กันยายน  2559  เรื่อง  การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2534  (ภาษีมูลค่าเพิ่ม  1ใน9)  ภาษีสุรา  และภาษีสรรพสามิตประจำเดือนกันยายน  2559  ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การฝึกอบรมการปรับปรุงบัญชี  การปิดบัญชี  และการจัดทำรายงานการเงินประจำปีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ การฝึกอบรมการปรับปรุงบัญชี การปิดบัญชี และการจัดทำรายงานการเงินประจำปีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์

วันที่ส่งมอบ:09/21/2016
วันที่แก้ไข:09/21/2016
ขนาดของไฟล์:978.92 kB
ดาวน์โหลด:25

ที่  มท  0808.4/ว1817  ลงวันที่  15  กันยายน  2559  เรื่อง  การฝึกอบรมการปรับปรุงบัญชี  การปิดบัญชี  และการจัดทำรายงานการเงินประจำปีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (e-LAAS)  ประจำปี  2560

มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2560 มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

วันที่ส่งมอบ:09/21/2016
วันที่แก้ไข:09/21/2016
ขนาดของไฟล์:2.42 MB
ดาวน์โหลด:25

ที่  มท  0815.3/ว1812  ลงวันที่  14  กันยายน  2559  เรื่อง  มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2560

หน้า 1 จาก 38