คุณกำลังอยู่ที่ :

สำนักการคลัง

เอกสาร

จัดเรียง โดย : ชื่อ | วัน | ฮิต [ เรียงลำดับขึ้น ]

ซักซ้อมแนวทางการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ซักซ้อมแนวทางการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘

ใหม่!
วันที่ส่งมอบ:09/29/2014
วันที่แก้ไข:09/29/2014
ขนาดของไฟล์:110.01 kB
ดาวน์โหลด:15

ที่ มท ๐๘๐๘.๕/ว๓๔ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๗ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘

การกันเงินงบประมาณปีพ.ศ.๒๕๕๗ ไว้เบิกเหลื่อมปี กรณีมีหนี้ผูกพันในระบบ GFMIS การกันเงินงบประมาณปีพ.ศ.๒๕๕๗ ไว้เบิกเหลื่อมปี กรณีมีหนี้ผูกพันในระบบ GFMIS

ใหม่!
วันที่ส่งมอบ:09/29/2014
วันที่แก้ไข:09/29/2014
ขนาดของไฟล์:68.96 kB
ดาวน์โหลด:9

ที่ มท ๐๘๐๓/ว๑๖๔๕ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๗ เรื่อง การกันเงินงบประมาณปีพ.ศ.๒๕๕๗ ไว้เบิกเหลื่อมปี กรณีมีหนี้ผูกพันในระบบ GFMIS

ข้อแนะนำเกี่ยวกับการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินและขยายเวลาการเก็บรักษาเงิน ข้อแนะนำเกี่ยวกับการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินและขยายเวลาการเก็บรักษาเงิน

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:09/04/2014
วันที่แก้ไข:09/04/2014
ขนาดของไฟล์:141.61 kB
ดาวน์โหลด:105

ที่ มท ๐๘๐๓/ว๑๔๕๗ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ เรื่อง ข้อแนะนำเกี่ยวกับการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินและขยายเวลาการเก็บรักษาเงิน

ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียด ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียด

วันที่ส่งมอบ:09/01/2014
วันที่แก้ไข:09/01/2014
ขนาดของไฟล์:21.59 kB
ดาวน์โหลด:88

ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๑๓๗๐ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง

ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:08/05/2014
วันที่แก้ไข:08/05/2014
ขนาดของไฟล์:25.55 kB
ดาวน์โหลด:157

ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๒๐๒๙ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน้า 1 จาก 19