คุณกำลังอยู่ที่ :

สำนักการคลัง

เอกสาร

จัดเรียง โดย : ชื่อ | วัน | ฮิต [ เรียงลำดับขึ้น ]

 การอุทธรณ์การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินกรณีไม่มีหนี้ผูกผัน การอุทธรณ์การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินกรณีไม่มีหนี้ผูกผัน

วันที่ส่งมอบ:12/01/2014
วันที่แก้ไข:12/01/2014
ขนาดของไฟล์:179.49 kB
ดาวน์โหลด:89

ที่ มท ๐๘๐๓/ว๒๑๑๙ ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เรื่อง การอุทธรณ์การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินกรณีไม่มีหนี้ผูกผัน

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น

วันที่ส่งมอบ:12/01/2014
วันที่แก้ไข:12/01/2014
ขนาดของไฟล์:333.04 kB
ดาวน์โหลด:99

ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๔๑๒๒ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗

การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗

วันที่ส่งมอบ:11/26/2014
วันที่แก้ไข:11/26/2014
ขนาดของไฟล์:117.47 kB
ดาวน์โหลด:63

ที่ มท ๐๘๐๘.๒/๙๔๗๐-๙๕๔๕ ลงวัยที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การเบิกจ่ายเงินงบประมาณของ อปท.เพื่อเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี ๒๕๕๘ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณของ อปท.เพื่อเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี ๒๕๕๘

วันที่ส่งมอบ:11/26/2014
วันที่แก้ไข:11/26/2014
ขนาดของไฟล์:1.19 MB
ดาวน์โหลด:73

ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๓๙๗๕ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณของ อปท.เพื่อเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี ๒๕๕๘

การโอนเงินภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๗ การโอนเงินภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๗

วันที่ส่งมอบ:11/12/2014
วันที่แก้ไข:11/12/2014
ขนาดของไฟล์:192.37 kB
ดาวน์โหลด:80

ที่ มท ๐๘๐๘.๓/ว๑๙๖๙ ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เรื่อง การโอนเงินภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๗

หน้า 1 จาก 22